3.jpg
Конкурси Датум: 8. мај 2018.

К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

Овде можете преузети захтеве:

Захтев прерада на газдинству 2018

Захтев водокорисници 2018

Захтев манифестације 2018

Захтев регрес за ВО 2018

Захтев за подстицаје у физичку имовину за 2018

Захтев за подстицаје за осигурање 2018

Захтев за сертификацију 2018

Захтев за суфинансирање камате 2018

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017)  и  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину број 423-5/2018-03 од 30.03.2018.

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за

пољопривреду и рурални развој

Града Ниша за 2018. годину

Kонкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 30.03.2018. године, под бројем 423-5/2018-03.

 РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

Корисници мере

  • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава. Опширније >>
Обавештења Датум: 10. април 2018.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број . 30/10, 93/12 и 101/16), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11),

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр. 2814/1 од 22.03.2018. год.,

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.03.2018.године, донело је

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

ЗА 2018. ГОДИНУ

  1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Опширније >>
Обавештења Датум: 3. април 2018.

Усвојен ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 20 став 1 тачка 20 Закона о локалној самoуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 60 став 2, 3 и 4 Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/17), и члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/16), прибављене претходне Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 320-11-2493/2018-14 од 30.03.2018. године, и  позитивног мишљења  Комисије за давање мишљења на предлог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша број 10-15/2018-9 од  29.03.2018.године,

            Градско веће Града Ниша, на седници одржаној _____________2018. године,  донело је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ

 ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

            Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта за 2018.годину утврђују се: врста и обим радова које треба извршити у 2018. години, динамика извођења радова и улагања средстава. Програмом су приказани подаци о  пољопривредном земљишту у државној својини на територији Града Ниша, по катастaрским општинама, класама и културама, подаци о стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије.

Погледај цео „Godisnji_program_zastite_uredjenja_i_koriscenja_poljoprivrednog_zemljista_za_teritoriju_Grada_Nisa_za_2018

Погледај „Godisnji program zemljista Nis-GP-2018

Обавештења Датум: 20. март 2018.

Зимска школа пољопривредних произвођача

У организацији Секретаријата за пољопривреду Града Ниша 15.08.2018. год. у великој сали Дома културе у Доњем Међурову одржана је Зимска школа пољопривредних произвођача намењена произвођачима поврћа.

Уводну реч испред организатора за пољопривреду дао је спец. инж. пољ. Ненад Стојиљковић, поздравио све присутне како учеснике тако и предаваче  и отворио Зимску школу. Опширније >>

Воћарство Датум: 20. март 2018.

Загађење земљишта у виноградима бакром

Бакар је означен као „тврдоглав“ метал који се дуготрајно задржава у површинском слоју земљишта (0-15 цм) са великим афинитетом везивања за органску материју и тако једном унет има могућност акумулације веома дуги низ година. Површине које су биле под виноградима у далекој прошлости (пре више и од 50 година) а данас се користе као баште, њиве и пашњаци и даље имају значајно повишен садржај бакра у односу на релевантну контролу.

У циљу добијања високог и стабилног приноса грожђа, опште је познато да је произвођачима, поред примене осталих мера агротехнике, најважнији задатак превенција болести винове лозе. Од 1885. године у виноградима Француске препарат Бордовска чорба (Ca(OH)2 + CuSO4) Опширније >>