4.jpg

Јавни позив

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду
Број: 10-66/2017-9
Датум: 04.09. 2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ниша за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица;
  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  3. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 08 до 15 часова, у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града Ниша, улица Кеј Мике Палигорића бр.18a или са сајта www.niskoselo.com.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ниша за 2018. годину, на адресу: Секретаријат за пољопривреду Градске управе града Ниша, ул. Кеј Мике Палигорића, бр. 18а. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су Игор Ђорђевић и Марина Каралеић, телефон: 018 505 694, email: djigor@gu.ni.rs,  kmarina@gu.ni.rs  или лично у просторијама Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Ниша, улица Кеј Мике Палигорића, бр. 18а.

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу града Ниша“, на огласној табли Градске управе Града Ниша, ул. Николе Пашића 24, на огласној табли Секретаријата за пољопривреду, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, на сајту Секретаријата за пољопривреду www.niskoselo.com, и на огласним таблама Градских општина.

 Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења

и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша

Председник

Игор Ђорђевић

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији Града Ниша.