5.jpg

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2017. год.

Велепољска река пре чишћења

Велепољска река након чишћења

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12; 101/16 ), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), а по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр.02-07-859/2 од 23.2.2017. године, Градско веће Града Ниша, на седници од 03.03.2017.године, усвојио  је  Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда  за 2017. годину. У складу са наведеним планоm реализоване су следеће активности:

Велепољска река пре чишћења

- Уређење водотокова другог реда (текуће поправке и одржавање) у дужини од  1.180,00 метара (укупна вредност  радова је 4.087.624,30 динара без ПДВ –а) изведено је на основу претходно урађених елабората и то на следећим локацијама:

  1. Чишћење и осигурање корита Велепољске реке у Палиграцу, дужина деонице Л=630m., вредност изведених радова  je 2.558.653,80 динара без урачунатог ПДВ-а;

    Велепољска река након чишћења

  2. Чишћење и осигурање корита реке Студене у Горњој Студени, дужина деонице Л=500m., вредност изведених радова је 1.528.970,50 динара без урачунатог ПДВ-а.