5.jpg

Регистрација земљорадничке задруге

КАКО СЕ ОСНИВА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА?

Према Закону о задругама (Сл. лист СРЈ 41/96 и 12/98) земљорадничку задругу може основати најмање десет земљорадника и других физичких лица који имају у својини или по другом основу користе земљиште, објекте или средства за рад у пољопривреди.

Оснивачки акт задруге је уговор о оснивању који потписују сви оснивачи и оверавају свој потпис. Уговор обавезно садржи пословно име задруге, седиште, претежну делатност, податке о оснивачима, износ удела и рок уплате, одговорност задруге и задругара за обавезе, начин и рок сазивања оснивачке скупштине.

Удели су средства која оснивачи обезбеђују за оснивање и пословање задруге, а могу бити новчани и неновчани. Висина, односно минимални износ удела није прописан законом, па оснивачи могу о томе слободно одлучити.

Оснивачку скупштину задруге чине сва физичка лица која су изразила вољу да оснују задругу. На оснивачкој скупштини се може потписати уговор о оснивању и уплатити удели, ако то није учињено претходно, а обавезно се усвајају задружна правила.

Органи управљања (управни одбор од најмање 5 чланова и надзорни одбор од  најмање 3 члана) се могу изабрати на оснивачкој скупштини или у року од 30 дана од њеног одржавања. Чланови органа управљања се бирају из редова задругара, на мандат од најдуже пет година, при чему задругар може бити члан једног органа управљања, а директор не може бити биран за председника управног одбора или надзорног одбора или члана надзорног одбора.

            За регистрацију задруге у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре подноси се у једном примерку:

1.     захтев за регистрацију оснивања преузети са сајта Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs или купити у канцеларији Агенције,

2.     оверени потпис лица овлашћеног за заступање на ОП обрасцу,

3.     уговор о оснивању са потписима свих оснивача овереним у суду,

4.     фотокопије личних карата свих оснивача,

5.     записник са оснивачке скупштине (са неовереним потписима председника скупштине задруге и записничара),

6.     потврда банке о уплати оснивачких удела на привремени рачун (ако су улози новчани, а потврда овлашћеног складишта ако су удели неновчани тј. робни),

7.     потврда о уплати таксе за регистрацију од 4.000,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре, Београд, Бранкова 25 број 840-29770845-52, модел 97, позив на број 95-01. потврда о уплати таксе од 1.750,00 динара Републичком заводу за статистику на рачун бр. 840-742221843-57, модел 97, те шифра општине у којој ће бити седиште задруге (утврдити шифру преко линка Агенције)

            Агенција за привредне регистре има канцеларију у Нишу, Обреновићева бб, ТПЦ Калча, ламела б, локал 40, тел. 018/296-002, у којој се могу добити потребне информације и предати захтеви за регистрацију.

            Задруга се сматра основаном даном доношењем решења о регистрацији.

            Решењем о регистрацији задруга добија матични и порески идентификациони број, а по службеној дужности Регистратор доставља пријаву Републичком фонду за пензијско и инвалидско оригурање, ако поједини задругари заснивају радни однос у задрузи.

За стручну помоћ и друге информације о оснивању задруге можете се обратити Задружном савезу Србије и  Задружном савезу Војводине као и Регионалним задружним савезима.