27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге („Службени Гласник РС“ број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама („Службени Гласник РС“ број 30/10).

ЕЛЕКТРОНСКА ВОДНА КЊИГА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ