25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

О нама

У Секретаријату за пољопривреду обављају се следећи послови: израда и реализација годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша; издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта; издавање водних услова, водопривредних сагласности, решења и дозвола за објекте локалног значаја; припрема програма за вишенаменско коришћење вода; праћење стања у области заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта; везани за организацију и координацију рада Пољочуварске службе; предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама; спровођење студијско-оперативних активности за укрупњивање пољопривредног земљишта; израде и реализације Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града Ниша; израда, реализација и контроле спровођења Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града; израда и реализација планова у складу са програмом коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој; стручно-административни за потребе Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој; контрола наменског коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој; израда и реализације стратешких докумената и акционих планова за развој пољопривреде и села; везани за инфраструктурни развој и развој пољопривреде и села; давање препорука и стручних савета у области пољопривреде и руралног развоја; праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима и упозоравање на постојање услова за појаву и развој штетних организама (прогнозно-извештајни систем); праћење и спровођење активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју; едукација пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и друштвених група на селу; праћење рада пољопривредних произвођача и повезивање са сектором агроекономије и прераде; унапређење економских активности на селу, кроз стимулисање приватног предузетништва и подршку непољопривредних активности; студијско-аналитички, финансијско-материјални у области подстицања пољопривреде, руралног развоја, приватног предузетништва; на припреми предлога за оснивање организација у области пољопривреде и руралног развоја; припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење и спровођења тих прописа; учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града; учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности Секретаријата.
Секретаријат обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.