НИШ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

О нама

Унутрашња организација Секретаријата за пољопривреду:

 1. ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ, ВОДОПРИВРЕДУ
  И СЕОСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА, ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ЕКОЛОГИЈУ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 1. ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
 2. ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ
  И ЕКОЛОГИЈУ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Послови  у надлежности Секретаријата за пољопривреду:

 • Израда и реализација годишњег Програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша;
 • Издавање решења о промени намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;
 • Издавање водних услова, водопривредних сагласности, решења и дозвола за објекте локалног значаја;
 • Припрема програма за вишенаменско коришћење вода;
 • Праћење стања у области заштите, коришћења и унапређења пољопривредног земљишта;
 • Организација и координација рада Пољочуварске службе;
 • Предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама;
 • Спровођење студијско-оперативних активности за укрупњивање пољопривредног земљишта;
 • Израда и реализације Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији Града Ниша;
 • Израда, реализација и контрола спровођења Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града;
 • Израда и реализација планова у складу са програмом коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
 • Стручно-административни послови за потребе Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
 • Контрола наменског коришћења средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој;
 • Израда и реализација стратешких докумената и акционих планова за развој пољопривреде и села;
 • Израда предлога планова за инфраструктурни развој и развој пољопривреде и села;
 • Давање препорука и стручних савета  у области пољопривреде и руралног развоја;
 • Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима и упозоравање на постојање услова за појаву и развој штетних организама (прогнозно-извештајни систем);
 • Праћење и спровођење активности на унапређењу еколошких услова на газдинствима и пољопривредном земљишту ради очувања агро-еко система на руралном подручју;
 • Стручно саветодавни послови/едукација пољопривредних произвођача, удружења, асоцијација и друштвених група на селу;
 • Праћење рада пољопривредних произвођача и повезивање са сектором агроекономије и прераде;
 • Унапређење економских активности на селу/развој приватног предузетништва и подршка непољопривредних активности;
 • Студијско-аналитички, финансијско-материјални у области пољопривреде и руралног развоја, и приватног предузетништва;
 • Израда предлога за оснивање организација у области пољопривреде и руралног развоја;
 • Припрема и израда нацрта прописа из надлежности Секретаријата и праћење и спровођење;
 • Учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града и документације за јавне набавке из надлежности Секретаријата