НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата-правног лица регистрованог за производњу алкохолних пића,  коме ће се уступити на коришћење следећи елементи (делови) линије за производњу алкохолних пића (дестилерије)

 • Прохромска аутоматска мешалица,
 • Прохромска аутоматска пунилица,
 • Прохромска аутоматска мешалица са вјицима.

Наведена опрема ће се уступити изабраном кандидату на период од 10 година, без надокнаде.

Право пријаве имају правна лица, са пословним седиштем на територији Града Ниша, која су регистрована  за производњу алкохолних пића код надлежног органа-односно уписана у одговарајући регистар у складу са важећом законском регулативом и  располажу адекватним објектима и простором за успостављање  линије за производњу алкохолних пића.

Обавезе корисника  коме се уступају елементи линије за производњу алкохолних пића су да:

 • закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза са Управом за пољопривреду и развој села,
 • у року од 12 месеци успостави пуну функционалност линије и отпочне производњу,
 • део  радног времена, у минималним трајању од 8 часова  недељно, определи за услужно дестилирање,  без накнаде, за пољопривредне произвођаче  који се баве производњом алкохолних пића са територије Града Ниша,
 • опрему уступљену на коришћење користи наменски и одржава је у исправном  и функционалном стању

Делови линије за производњу алкохолних пића који су предмет  јавног позива, уступају се на коришћење у виђеном стању.

Увид у стање елемената  линије за производњу сточне хране и упознавање са спецификацијом опреме се може извршити дана 27. октобра у периоду од  10 до 12 часова,  уз претходну  пријаву Управи за  пољопривреду и развој села лично или на телефон 505-699 најкасније до 10 часова  истог дана.

Заинтересовани кандидати су уз пријаву, дужни да доставе:

 1. Извод из Регистра привредних субјеката
 2. Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине да објекат испуњава опште и посебне услови хигијене за производњу алкохолних пића и да је уписан у Регистар одобрених објеката  у складу Законом о производњи жестоких пића.

Критеријуми  за избор корисника  за уступање на коришћење елемената  линије за производњу алкохолних пића су:

 • да подносилац пријаве јесте правно лице које које има пословно седиште и своју пословну делатност обавља на територији Града Ниша,
 • да подносилац пријаве јесте регистрован за производњу алкохолних пића,
 • да располаже адекватним објектом са простором за успостављање линије за производњу алкохолних пића,
 • да подносилац пријаве није у блокади.

Пријава  по овом јавном позиву, доставља се затвореној коверти на адресу Управе за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш, најкасније до 15 и 30 часова 29. октобра 2014. године.                                                                                  

НАЧЕЛНИК

                                                                                       Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ