28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала“ број 10- 934/2015 од29.05. 2015. године,

 Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала 

 

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији Града Ниша и са активним статусом, под условом да  немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша.

Специфични критеријуми које корисници треба да испуњавају су заснивања  производње једне воћне врсте или винограда, у јесен 2015. године, и то на најмањој површини од:

–          0,20 ха за коштичаво воће,

–          0,20 ха јабучасто воће у условима наводњавања,

–          0,50 ха језграсто воће,

–          0,10 ха за јагодасто воће,

–          0,20 ха за виноград.

Корисник може да се пријави  за подстицаје за садни  материјал и за  више воћних врста уз поштовање минимума површине по воћној врсти.

Подстицаји за заснивање вишегодишњих засада остварују се у виду новчаних срестава уплатом на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства, осим у случају заснивања вишегодишњих засада јагода фриго живићима за сорте Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna,  где се подстицаји остварују у виду физичке доделе садног материјала (фриго живића).

Износ подстицајних средстава за набавку садног материјала је 90% без ПДВ-а од износа укупне инвестиције-набавке садног материјала, а износ подстицаја у случају заснивања вишегодишњих засада јагода фриго живићима за сорте Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna,  где се  подстицаји  се остварују у виду физичке доделе садног материјала (фриго живића), је 90% од броја живића за које се конкурише. Максимални износ подстицаја по хектару је 350.000,00 динара. У Прилогу 1 дат је преглед максималних износа подстицаја по садници прeма врсти воћно лозног садног материјала.

Документација која се подноси на конкурс:

  1. попуњен конкурсни образац;
  2. извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода cа подацима о површинама и производњи);
  3. анализа земљишта за парцеле на којима се планира заснивање вишегодишњег засада;
  4. предрачун са спецификацијом сертификованог садног материјала за површину која је предмет пријаве (подаци исказани у конкурсном обрасцу морају бити исти као и предрачуну).

У случају заснивања вишегодишњих засада јагода фриго живићима – сорте Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna  потребно је доставити докментацију под 1, 2 и 3.

Други услови за доделу и коришћење средстава дефинисани су Решењем о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала“ путем набавке/доделе садног материјала – сертификованог садног материјала  број 10- 934/2015 од 29.05. 2015. године.

Конкурсни образац и наведено Решење о утврђивању критеријума може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурсни образац са пратећом документацијом потребно је доставити лично Управи за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на сајту Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com. Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а, или на телефон 018/505-699.

Број: 10- 983/2015

У Нишу, 08.06.2015.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                        Н А Ч Е Л Н И К

                         Саша Стоиљковић

 „ПРЕУЗМИ“ :

К Р И Т Е Р И Ј У М И ;

П Р И Ј А В А – Конкурсни образац –  за доделу подстицајних средстава  за набавку  набавку/доделу садног материјала :

П Р И Л О Г – Преглед максималних износа подстицаја по садници прeма врсти воћно лозног садног материјала

 

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ