28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Овде можете преузети захтеве:

Захтев прерада на газдинству 2018

Захтев водокорисници 2018

Захтев манифестације 2018

Захтев регрес за ВО 2018

Захтев за подстицаје у физичку имовину за 2018

Захтев за подстицаје за осигурање 2018

Захтев за сертификацију 2018

Захтев за суфинансирање камате 2018

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017)  и  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину број 423-5/2018-03 од 30.03.2018.

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за

пољопривреду и рурални развој

Града Ниша за 2018. годину

Kонкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 30.03.2018. године, под бројем 423-5/2018-03.

 РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава.

 Услови за учешће на конкурсу за меру Регрес за репродуктивни материјал  

 • Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 • Пребивалиште и производња на територији Града Ниша;
 • Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 • Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава  Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша;

Износ регреса

Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) је 2.000,00 динара по приплодном грлу пријављеном у регистар у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој,  и то за прво вештачко осемењавање  које је извршено у периоду од  15. октобра претходне до 15. октобра текуће године, а под условом да је власник осемењеног грла носилaц газдинства или члан породичног пољопривредног газдинства.

Захтев за регрес за репродуктивни материјал

Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) подноси се лично  Секретаријату  за пољопривреду Градске управе града Ниша. Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија пасоша за осемењено грло;
 • картон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од  15.октобра  претходне до 15. октобра текуће године;
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“ и страна извода – „Животиње“);
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.

Један корисник може поднети највише два захтева  за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) у току конкурсног  периода.

 Прихватљиви трошкови

За исплату регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) нису прихватљива прва вештачка осемењавања чија је вредност испод 2000 динара.

За једно грло може се остварити право на регрес само једном у току конкурсног периода.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) и доноси одлуку о исплати средстава.

Средства ће се одобравати  корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је 15.10.2018. године.

 КРЕДИТНА ПОДРШКА

СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава,
 • Правна лица и предузетници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава;

Услови за учешће на конкурсу за меру Кредитна подршка

 • Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 • Пребивалиште/седиште и производња/делатност на територији Града Ниша;
 • Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 • Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша;
 • Предузетник / правно лице да је регистрован код Агенције за привредне регистре;
 • Закључен предуговор или уговор о кредиту са пословном банком.

Намена кредита

Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинства могу да остваре право на суфинансирање камате када је намена кредита следећа:

 • набавка репроматеријала за пољопривредну производњу;
 • набавка приплодних грла, грла за тов, ројева и матица пчела;
 • набавка нове опреме и механизације за пољопривредну производњу;
 • набавка нове опреме за прераду, чување и пласман пољопривредних производа;
 • пољопривредни објекти који ће се градити у складу са важећим законским прописима за област грађења.

Правна лица или предузетници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава остварују право на суфинансирање камате само за:

 • набавку опреме за прераду, чување и пласман пољопривредних  производа.

Једна кредитна линија може се односити на више дефинисаних намена, а један корисник може поднети већи број захтева за суфинансирање камата за пољопривредне кредите до утврђеног лимита кредита. Суфинансирање камате вршиће се искључиво за наменске кредите који се реализују плаћањем по профактури/фактури или по купопродајном уговору за набавку грла. Максимални износ кредита у текућој  години је 2.000.000,00 динара.

Износ суфинансирања камата

Износ суфинансирања камата за пољопривредне кредите је 90% редовне номиналне камате која доспева на плаћање у периоду од 15. октобра претходне до 15. октобра текуће године.

Захтев за суфинансирања камата за пољопривредне кредите

Захтев за суфинансирања камата за пољопривредне кредите са пратећом документацијом  подноси  се лично  Секретаријату за пољопривреду.

Уз захтев се прилаже:

 • уговор/предуговор о кредиту закључен са пословном банком;
 • план отплате кредита (са исказаном номиналном каматном стопом);
 • рачун/предрачун (за набавку грла  прихвата се и  купопродајни уговор);
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ „Подаци o пољопривредном газдинству“);
 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији за предузетнике и правна лица;
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.

Услови коришћења подстицајних средстава

Одобрена средства за суфинансирање плаћене доспеле камате пословној банци уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства по достављању доказа о наменском коришћењу средстава и плаћеној камати, и то:

 • потврде о преносу средстава издаваоцу рачуна, односно продавцу грла;
 • потврде о плаћању камате (каматни лист).

Корисници средстава највише два пута годишње  подносе потврде о плаћању камате.

Начин реализације одобрених средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша утврђује да ли су испуњени услови за остваривање права на коришћење мере кредитне подршке и доноси одлуку о одобрењу и исплати средстава за суфинансирање камата за кредитне линије.

Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 15.10.2018. године.

 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава и
 • Задруге уписане у Регистар пољопривредних газдинстава;

Општи услови

 • Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 • Пребивалиште и производња на територији Града Ниша за физичка лица;
 • Задруге регистроване са седиштем у Нишу и са најмaње 80% чланова са територије Града Ниша;
 • Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 • Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша (за физичка лица и за чланове задруге);
 • Бизнис план за инвестиције укупне вредности веће од 600.000,00 динара;
 • Минимални износ прихватљиве инвестиције 50.000,00 динара;

Износи подстицаја

Износ подстицаја је 60% у односу на износ прихватљивих трошкова  инвестиције без ПДВ-а.

Додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства млади – млађи од 40 година у тренутку подношења пријаве или када су носиоци газдинства жене. Додатних 10% могу се остварити само по једном наведеном основу тако да је могућ интензитет подстицаја од највише 70%. Млади и жене могу остварити наведени додатни подстицај уколико су  носиоци газдинства које је први пут регистровано у 2018. години односно уколико су евидентирани као носиоци газдинства у текућој и претходној години.

Максимални  износ подстицаја по кориснику је 600.000,00 динара.  

У току административне контроле Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, задржава право да испитивањем тржишта утврди референтне цене које ће у случајевима већих одступања од навода у захтевима за подстицајна средства представљати основицу за обрачун подстицаја.

Прихватљиве инвестиције по секторима, са специфичним критеријумима односно специфичним условима за учешће на конкурсу за меру Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, прихватљивим трошковима, потребном документацијом и обавезама корисника датe су у наставку.

Сектор Млеко

 

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор

Млеко

101.1.1.

Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.2.

Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

101.1.3.

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

101.1.4.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

101.1.5.

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)

101.1.6.

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.1.7.

Опрема за третман папака

101.1.8.

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.1.9.

Машине за примарну обраду земљишта

101.1.10.

Машине за допунску обраду земљишта

101.1.11.

Машине за ђубрење земљишта

101.1.12

Машине за сетву

101.1.13

Машине за заштиту биља

101.1.14.

Машине за убирање односно скидање усева

101.1.15.

Машине за транспорт

101.1.16.

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.1.17.

Машине и опрема за наводњавање усева

Специфични  услови

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.1.1.

 • за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса – говеда су пољопривредна газдинства која, поседују 3 – 100 приплодних грла говеда млечних раса по реализацији инвестиције,
 • за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса – оваца и коза су пољопривредна газдинства која поседују најмање 20 – 300 одраслих оваца или 15 – 300 одраслих коза млечних раса по реализацији инвестиције.

Прихватљиви корисници за остале инвестиције у сектору су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева поседују 3 – 19 млечних крава или најмање 20 одраслих оваца  или најмање 15 одраслих коза млечних раса, осим за инвестицију 101.1.17. код које су  прихватљиви корисници пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева поседују максимално 100 млечних крава.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 • за инвестицију 101.1.1. – прихватљиви трошкови су набавка уматичених стеоних јуница сименталске расе са пратећом документацијом односно набавка квалитетних приплодних грла оваца и коза старости од 6 до 24 месеца са пратећом документацијом;
 • за инвестицију 101.1.17. – Машине и опрема за наводњавање усева, нису прихватљиви трошкови набавке трака за систем кап по кап;

Сектор Месо

 

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Сектор

Месо

101.2.1.

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса

101.2.2.

Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме

101.2.3.

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)

101.2.4.

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов

101.2.5.

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)

101.2.6.

Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња

101.2.7.

Опрема за третман папака

101.2.8.

Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавези

101.2.9.

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде

101.2.10.

Машине за примарну обраду земљишта

101.2.11.

Машине за допунску обраду земљишта

101.2.12.

Машине за ђубрење земљишта

101.2.13.

Машине за сетву

101.2.14.

Машине за заштиту биља

101.2.15.

Машине за убирање односно скидање усева

101.2.16.

Машине за транспорт

101.2.17.

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.2.18.

Машине и опрема за наводњавање усева

Специфични  услови

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.2.1 су пољопривредна газдинства која поседују:

 • 3-99 грла  приплодних говеда товних раса, или 10 – 299 приплодних грла оваца или коза или 5-99 грла приплодних крмача по реализацији инвестиције.

Прихватљиви корисници за остале инвестиције у сектору су пољопривредна газдинства која у у моменту подношења захтева у Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња – Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 • за инвестицију 101.2.1. – прихватљиви трошкови су искључиво набавка квалитетних приплодних грла  говеда за производњу меса,  квалитетних приплодних грла оваца, коза и свиња  за производњу меса старости од 6 до 24 месеца са пратећом документацијом;
 • за инвестицију 101.2.18. – Машине и опрема за наводњавање усева, нису прихватљиви трошкови набавке трака за систем кап по кап.

 Сектор Jaja

 

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Сектор производње кохзумних јаја

 

101.3.1

Набавка опреме за живинарске фармe за производњу конзумних јаја

101.3.2

Набавка опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја

101.3.3

Изградња/реконструкција као и опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака

101.3.4.

Набавка опреме за руковање, сакупљање и коришћење животињског ђубрива; посебна опрема за транспорт ђубрива

Специфични  услови

Прихватљиви корисници за инвестиције у оквиру овог сектора су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева поседују најмање 250 кока носиља.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле.

Сектор  – Воће, грожђе, поврће и цвеће

 

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

101.4.2.

Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

101.4.3.

Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у воћњацима и вишегодишњим засадима

101.4.4.

Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада

101.4.5.

Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.6.

Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.7.

Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору

101.4.8.

Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.9.

Набавка опреме и уређаја за системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору

101.4.10.

Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору

101.4.11.

Набавка опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору)

101.4.12.

Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа

101.4.13.

Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа

101.4.14.

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа

101.4.15.

Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа

101.4.16.

Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста

101.4.17.

Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију

101.4.18.

Опрема/механизација за заштиту од мраза

101.4.19.

Машине за примарну обраду земљишта

101.4.20.

Машине за допунску обраду земљишта

101.4.21.

Машине за ђубрење земљишта

101.4.22.

Машине за сетву

101.4.23.

Машине за садњу

101.4.24.

Машине за заштиту биља

101.4.25.

Машине за убирање односно скидање усева

101.4.26.

Машине за транспорт

101.4.27.

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.4.28.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Специфични  услови

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1 су пољопривредна газдинства која заснивају производни засад једне воћне врсте или винограда на површини не мањој од: 0,15 ha за коштичаво воће,  леску и виноград; 0,15 ha за јабучасто воће у условима наводњавања; од 0,50 ha за орах; од 0,10 ha за јагодасто воће, на парцелама које су уписане у регистар пољопривредних  газдинстава и поседују 0,10 – 50 ha јагодастих врста воћака  0,30 – 100 ha другог воћа, 0,20 – 100 ha винове лозе по реализацији инвестиције.

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.2 за подизање пластеника су  пољопривредна газдинства која планирају подизање пластеника – инвестирање у заштићени простор на површини од најмање 0,03 hа или полузаштићени  простор на површини од најмање 0,10 hа, на парцелама које су уписане у регистар пољопривредних  газдинстава, а  по реализацији инвестиције имају мање од 0,5  ha пластеника.

Прихватљиви корисници за остале инвестиције из овог сектора су пољопривредна газдинства  која у моменту подношења захтева поседују  0,10 – 1,99 ha јагодастог воћа или  0,3 – 4,99 ha другог воћа или 0,20 – 100 ha  винове лозе, односно уколико имају производњу у затвореном простору од  0,03 – 0,49 ha или повртарску производњу на отвореном на 0,20 – 2,99 ha или производњу цвећа на 0,1 – 49 ha на отвореном.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

за инвестицију 101.4.1. – прихватљиви трошкови обухватају набавку стандардних и стандардних СА садница или сертификованих садница воћа и винове лозе са пратећом документацијом, набавку стубова, жице и анкера за наслон;

за инвестицију 101.4.2.

 • прихватљиви су трошкови набавке комплетног пластеника тунела по спецификацији: конструкција метална од ¾ цеви, лукови на растојању од 1,5 метра, ширина пластеника 5-6 метара, највиша висина пластеника минимално 2,5 метра, фолија антикапајућа минималне дебљине 120 микрона; са или без додатне опреме: систем за наводњавање и прихрану у пластенику, пумпа за воду;
 • прихватљиви су трошкови набавке комплетног пластеника или фолије за пластенике са припадајућом опремом за постављање по спецификацији: конструкција дупла, спољашње цеви од минимално ¾, унутрашњи лук од цеви минимално ½, размак између лукова 2 метра са 5 повеза између лукова; пластеници са чеоним и/или бочним проветравањем мин. висине 3,6 метара и минималне ширине 8 метара, фолија спољашња вишеслојна од минимално 150 микрона, са или без додатне опреме: фолија унутрашња од минимално 50 микрона; систем за наводњавање и прихрану у пластенику, пумпа за воду;
 • прихватљиви су рачуни/предрачуни за набавку пластеника са минималним износом од 100.000,00 динара и фолије са минималним износом од 50.000,00 динара;
 • нису прихватљиви трошкови набавке појединачних конструкција за пластенике  и набавке трака у оквиру сиситема кап по кап;

за инвестицију 101.4.4 – прихватљиви су трошкови набавке цеви и жичаних ограда за ограђивање вишегодишњих засада минималне површине 0,30 ha,  затим заштићеног  простора од минимум  0,03 hа и полузаштићеног простора од минимум  0,10 hа (заштићени и полузаштићени простор уведен у регистар пољопривредне производње  минимум две године);

за инвестицију 101.4.6.  – нису прихватљиви трошкови набавке мреже за сенчење;

за инвестицију 101.4.12 – прихватљиви су трошкови набавке бокс палета за транспорт и  складиштење производа  и трошкови набавке полица  за складиштење производа;

за инвестицију 101.4.17 – прихватљиви су трошкови набавке опреме за вентилацију и   принудну вентилацију и трошкови опремања простора за расхлађивање воћа и поврћа, (расхладних система, термоизолационих панела, хладионичких врата);

за инвестицију 101.4.18 – прихватљиви су трошкови и за набавку система за загревање;

за инвестицију 101.4.28.

за набавку система кап по кап прихватљиви трошкови су: фертилизатор, манометар, филтер, регулатор притиска, дозатор, латерални водови, тврде цеви са капљачима, убодни капљачи и пумпа,  а нису прихватљиви трошкови набавке трака;

за наводњавање прихватљиви трошкови су, поред остале опреме и набавка агрегата и пумпи.

 Сектор – Остали усеви

 

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Сектор

Остали усеви (житарице,

индустријско ароматично и зачинско биље и др.)

101.5.1.

Машине за примарну обраду земљишта

101.5.2.

Машине за допунску обраду земљишта

101.5.3.

Машине за ђубрење земљишта

101.5.4.

Машине за сетву

101.5.5.

Машине за садњу

101.5.6.

Машине за заштиту биља

101.5.7.

Машине за убирање односно скидање усева

101.5.8.

Машине за транспорт

101.5.9.

Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)

101.5.10.

Машине и опрема за наводњавање усева

Специфични  услови

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.5.10 – Машине и опрема за наводњавање – су пољопривредна газдинаства која у моменту подношења захтева поседују 1 – 99,99 ha под усевима на парцелама које су уписане у регистар пољопривредних газдинстава.

Прихватљиви корисници за остале инвестиције из овог сектора су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева поседују 1 – 49,99 ha под усевима на парцелама које су уписане у регистар пољопривредних газдинстава.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле.

СекторПчеларство

 

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Сектор Пчеларство

101.6.1.

Набавка нових пчелињих друштава

101.6.2.

Набавка опреме за пчеларство

Специфични  услови

Прихватљиви корисници за инвестиције у оквиру овог сектора су пољопривредна газдинства која поседују  20 – 500 кошница по реализацији инвестиције.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 • за инвестицију 101.6.1 –  нису прихватљиви трошкови набавке пчелињих матица;
 • за инвестицију 101.6.2. –  нису прихватљиви трошкови набавке сатних основа, репроматеријала, ситног пчеларског прибора и алата.

Захтев за подстицаје

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, са пратећом документацијом, подноси се лично Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша.  Захтев са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти на којој је потребно навести име и презиме, назив мере „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“  и сектор за  који се захтев подноси.

Уз захтев за подстицаје, за све секторе, прилаже се:

 • фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“, страна извода – „Структура биљне производње“ и страна извода – „Животиње“);
 • фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији за задруге;
 • предрачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним  ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију који гласи на подносиоца пријаве или рачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним  ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.01.2018. године, који гласи на подносиоца пријаве;
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом фискални исечак, у случају када је инвестиција реализована;
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања отпремнице, у случају када је инвестиција реализована;
 • гарантни лист за извршену набавку опреме и механизације, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа, у случају када је инвестиција реализована;
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке;
 • бизнис план за инвестиције укупне вредности преко 600.000 динара;

Kада је предмет инвестиције опремање објекта:

 • доказ о праву својине не старији од шест месеци или уговор о закупу или уступању на коришћење објекта закључен са закуподавцем са роком важења од најмање десет година почев од календарске године за коју се подноси захтев за објекат
 • решење о употребној дозволи објекта или решење о легализацији/озакоњењу или доказ да је процес легализације/озакоњења у току, а све у складу са Законом о планирању и изградњи;

За инвестиције за изградњу/реконструкцију објеката (101.1.2. 101.2.2., 101.2.4 и 101.3.3. ) подноси се и:

 • доказ о праву својине не старији од шест месеци или уговор о закупу или уступању на коришћење предметних парцела/објеката закључен са закуподавцем са роком важења од најмање десет година почев од календарске године за коју се подноси захтев;
 • решење о грађевинској дозволи или решење којим се одобрава изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, а све у складу са Законом о планирању и изградњи;

СЕКТОР МЛЕКО – Уз захтев за подстицаје за сектор „Млеко“ прилаже се и:

 • фотокопија пасоша за говеда односно уверење/потврда о обележавању оваца и коза за грла која поседује подносилац захтева (осим за почетне инвестиције);

СЕКТОР МЕСО – Уз захтев за подстицаје за сектор „Месо“ прилаже се и:

 • доказ о регистрацији објекта за тов/узгој у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња , а за  инвестицију 101.2.1 и  фотокопија пасоша за говеда односно потврда о обележавању оваца, коза  и свиња за грла која поседује подносилац захтева (осим за почетне инвестиције);

СЕКТОР ЈАЈА – Уз захтев за подстицаје за сектор „Јаја“ прилаже се и:

 • доказ о регистрацији објекта за држање и узгој живине (регистрована фарма) за подносиоце захтева који имају преко 350 кока носиља;

СЕКТОРВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ  И ЦВЕЋЕ – Уз захтев за подстицаје за сектор „Воће, грожђе, поврће  и цвеће“ прилаже се и:

 • анализа земљишта за парцеле на којима је заснован или се планира заснивање вишегодишњег засада,  не старија од 3 године;
 • сертификат, декларација и биљни пасош за набавку садног материјала у случају када је инвестиција реализована;
 • доказ о праву својине или уговор о закупу или уступању на коришћење предметних парцела закључен са закуподавцем са адекватним роком важења (десет година за производне засаде воћака, винове лозе, односно за период од најмање две године за производне засаде јагоде, почев од календарске године за коју се подноси захтев) за парцеле на којима се заснива вишегодишњи засад, поставља наслон, противградна мрежа;
 • доказ о праву својине или уговор о закупу или уступању на коришћење предметних парцела закључен са закуподавцем (власником парцеле) са роком важења од 5 година почев од календарске године за коју се подноси захтев, за парцеле на којима се успоставља/опрема пластеник;

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВОУз захтев за подстицаје за сектор „Пчеларство“ прилаже се и:

 • извод из евиденције о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава;
 • извештај о активном надзору пчелињих друштава из априла месеца текуће године (осим за почетне инвестиције) .

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша задржава право да од подносиоца захтева, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу обиласком газдинства.

Услови коришћења подстицајних средстава

Одобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава и уплаћују се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства након реализације инвестиције. Бесповратна средства исплаћиваће се у складу са приливом средстава у буџет Града Ниша, а најкасније у  року од 120 дана од дана испуњења свих обавеза корисника које ће се дефинисати уговором.

Корисник  је у обавези да:

 • пре закључења уговора достави меницу са пратећим меничним овлашћењем као средство обезбеђења;
 • у случају закључења уговора на основу предрачуна;
 • реализује инвестицију у року од 60 дана од дана потписивања уговора, а за изградњу/реконструкцију објекта рок се дефинише уговором у зависности од обима и врсте инвестиције;
 • достави рачун и доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције;
 • достави отпремницу и гарантни лист за набавку опреме/механизације по реализацији инвестиције и то за инвестиције за које је утврђена обавеза издавања отпремнице односно гарантног листа или изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
 • наменски користи и не отуђи инвестицију у периоду од три године за набављену опрему, односно пет година за машине и механизацију, односно 10 година за изграђени објекат;
 • у периоду обавезе наменског коришћења инвестиције која је предмет захтева има регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом;

СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР  МЕСО

у случају када је предмет захтева набавка грл:

 • за набављене јунице  достави фотокопије педигреа и пасоша, а за набављене овце, козе и свиње достави фотокопије педигреа и уверење о здравственом стању животиња;
 • набављена грла негује и одржава у добром здравственом и физичком стању, грла чува у адекватним објектима за смештај (поштујући норме Закона о добробити  животиња);
 • не отуђује грла: уматичене стеоне јунице у року од 5 година, квалитетна грла оваца и коза –  мушка у року од 2 године, а женска у року од 4 године, а у свињарству мушка грла у року од 1 године а женска у року од 3 године уз обавезу осигурања за наведени период;
 • не смaњује број грла на газдинству (укључујући и грла за чију набавку су одобрена подстицајна средства) у периоду од три године код набавке уматичених стеоних јуница;
 • контактира надлежне матичне службе са територије града Ниша, ради увођења набављених грла у главну матичну евиденцију ;

СЕКТОРВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ  И ЦВЕЋЕ

у случају када је предмет инвестиције подизање нових производних засада

 • достави сертификат, декларацију и биљни пасош за набавку садног материјала;
 • врши подизање засада на површинама одговарајућег бонитета, структуре, састава земљишта, експозиције и надморске висине уз поштовање  препоручених  стандарда за склоп биљака  за сваку културу и изврши благовремену и адекватну припрему земљишта за садњу;
 • осигурава  и не отуђи засаде у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања обавезе биће дефинисана уговором у зависности од  воћне врсте);

у случају када је предмет инвестиције набавка  пластеника или фолије  за пластенике

 • наменски користи и не отуђи инвестицију у року од 5 година уз обавезу осигурања 3 године за фолију а 5 година за конструкцију
 • обезбеди адекватан довод воде за катастарске парцеле на којима се постављају  пластеници;
 •  не смањује обим производње у периоду од три године;

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО

у случају када је предмет захтева набавка нових пчелињих друштава

 • достави фотокопије уверења о здравственом стању пчелињих друштава;
 • наменски користи и не отуђи инвестицију која је  предмет захтева у периоду од три године.

За меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ важи следеће:

 1. Подстицајна средства се одобравају искључиво  за набавку нове механизације и опреме, (набавка половне и репариране механизације и опреме није прихватљива).
 2. У току трајања конкурса, моћи ће да се поднесе један захтев за коришћење подстицајних средстава за више инвестиција у оквиру мере Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.
 3. Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
 4. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  15.10.2018. године.
 5. Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.

 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра

инвестиције

Назив инвестиције

104.3.

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који у регистру пољопривредних газдинстава имају евидентиран предмет осигурања.

Услови за учешће на конкурсу за меру „Управљање ризицима“

 1.  Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Пребивалиште и производња на територији Града Ниша;
 3. Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 4. Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша;

Износ подстицаја

Износ подстицаја за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засаде, расадника и животиња је 70% од висине премије осигурања без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања за површине односно животиње пријављене у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.

Одобрени износ подстицаја за осигурање исплаћиваће се у складу са приливом средстава у буџет Града Ниша, а најкасније у  року од 120 дана од дана доношења одлуке о одобрењу  исплате подстицаја.

Захтев за подстицаје

Захтев за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, са пратећом документацијом, подноси се лично Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша.

 Уз захтев се прилаже:

 1. извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор:
 2. прва страна извода РПГ  – „Подаци о пољопривредном газдинству“,
 3. друга страна извода РПГ – „Структура биљне производње“ – за полисе осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и расаднике, и/или
 4. трећа страна извода РПГ – „Животиње“ –  за полисе осигурања за животиње;
 5. копија полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање, на којој је носилац регистрованог пољопривредног газдинства евидентиран као уговарач или као осигураник, при чему се оригинал доставља на увид;
 6. потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања издата у периоду од 15. октобра претходне до 15. октобра текуће године за полисе закључене у 2017. и 2018. години;
 7. потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима.

Један корисник може поднети највише два захтева  за подстицаје за  осигурање у току конкурсног  периода.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за премију осигурања и доноси одлуку о исплати подстицаја за осигурање. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  15.10.2018. године.

ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра

инвестиције

Назив инвестиције

301.2.

Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава;
 • Удружења регистрованих пољопривредних произвођача и задруге;

Услови за учешће на конкурсу

 1. Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Пребивалиште /седиште и производња на територији Града Ниша;
 3. Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 4. Бизнис план за инвестицију;
 5. Постојање адекватног водозахвата;
 6. Удружење регистровано код Агенције за привредне регистре;
 7. Задруге регистроване са седиштем у Нишу и са најмање 80% чланова са територије Града Ниша;

Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша ( осим у случајевима када је испуњење обавеза условљено доношењем планске документације града).

Специфични услови

Прихватљиви корисници за ову меру су удружења и задруге уколико се инвестиција односи за минималну површину од 5 ха обрадивог пољопривредног земљишта и које располажу елаборатом о резервама подземних вода, а физичка лица су прихватљиви корисници уколико располажу адекватним водозахватом и уколико се инвестиција односи на опремање и заштиту водозахвата  или на електрификацију поља.

Износ подстицаја

Износ подстицаја је 80% у односу на  износ прихватљиве инвестиције без ПДВ-а. Максимални износ подстицаја за физичка лица је 300.000,00 динара, а за удружења и задруге  2.000.000,00 динара;

У току административне контроле Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, задржава право да испитивањем тржишта утврди референтне цене које ће у случајевима већих одступања од навода у захтевима за подстицајна средства представљати основицу за обрачун подстицаја.

Прихватљиви трошкови

Прихватљиви трошкови за инвестицију 301.2. су трошкови изградње објекта водозахвата у складу са Законом о планирању и изградњи и/или опремање система за наводњавање и електрификација поља (опремање водозахвата, примарна мрежа за наводњавање, обезбеђење извора енергије, радови на електрификацији) – трошкови материјала и извођења радова на евидентирању, заштити и довођењу електричне енергије до водозахвата и трошкови опремања и заштите водозахвата. За физичка лица није прихватљив трошак набавке агрегата.

Захтев за подстицаје

Захтев за подстицаје за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре са пратећом документацијом подноси се лично, Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша. Захтев са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти на којој је потребно навести  име и презиме/назив, назив мере и инвестицију  за  коју се захтев подноси.

Уз захтев се прилаже:

 1. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица удружења/задруге;
 2. бизнис план за инвестицију која је предмет захтева;
 3. предмер и предрачун радова и/или спецификација опреме за инвестицију 301.2.;
 4. извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“ и страна извода – „Структура биљне производње“;
 5. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији за задруге и  удружења,
 6. изводи из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор – страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“ и страна извода – „Структура биљне производње“ за чланове удружења;
 7. предрачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним  ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију који гласи на подносиоца пријаве или рачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним  ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.01.2018. године, који гласи на подносиоца пријаве;
 8. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом фискални исечак, у случају када је инвестиција реализована;
 9. отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања отпремнице, у случају када је инвестиција реализована;
 10. гарантни лист за извршену набавку опреме и механизације, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа, у случају када је инвестиција реализована;
 11. потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу обиласком газдинства.

Услови коришћења подстицајних средстава

Одобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава, а уплата одобрених средства корисницима вршиће се за удружења у две фазе и то 50% по одобрењу, а 50% по реализацији инвестиције, а за остале кориснике уплаћиваће се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства након реализације инвестиције.

Бесповратна средства исплаћиваће се у складу са приливом средстава у буџет Града Ниша а најкасније у року од 120 дана од дана испуњења свих обавеза корисника које ће се дефинисати уговором.

Корисник је у обавези да:

 1. пре закључења уговора достави меницу са пратећим меничним овлашћењем;
 2. реализује инвестицију у року од 90 дана од дана потписивања уговора, а за удружења од дана уплате 50% одобрених средстава;
 3. располаже адекватним водозахватом за инвестицију;
 4. наменски користи предметну инвестицију;
 5. у периоду обавезе наменског коришћења инвестиције која је предмет захтева има регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом.

Корисници су дужни да по реализацији инвестиције или дела инвестиције поднeсу доказ о наменском коришћењу средстава и то:

 1. рачун са спецификацијом/ситуација или друга одговарајућа инструкција за плаћање;
 2. потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке.

Корисници, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесу један захтев за коришћење подстицајних средстава за ову меру.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за  инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и да ли постоји економска оправданост инвестиције.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  до 15.10.2018. године.

ПОДРШКА МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра

инвестиције

Назив инвестиције

303.1.

Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава

Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава обухвата инвестиције наведене у оквиру мере 101 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава и примењиваће се специфични критеријуми прихватљивости предвиђени у мери Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства, старости између 18 и 40 година, који су регистровали пољопривредно газдинство у 2017.  или 2018. години.

Општи услови

 • Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 • Пребивалиште на руралном подручју  Града Ниша;
 • Бизнис план за инвестицију;
 • Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (осим за коришћење кредитне подршке за регистрована пољопривредна газдинства).

Специфични услови

Прихватљиви корисници су носиоци регистрованог  пољопривредна газдинства старости између 18 и 40 година са пребивалиштем на руралном подручју и са предлогом пословне идеје која ће се реализовати на руралном подручју града Ниша и чија газдинства до сада нису користила подстицајна средства града  и  других јавних фондова.

Примењиваће се специфични критеријуми прихватљивости предвиђени у мери Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Износ подстицаја

Износи подстицаја  је  75% у односу на  износ инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ  подстицаја по кориснику је 500.000,00  динара.

У току административне контроле Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, задржава право да испитивањем тржишта утврди референтне цене које ће у случајевима већих одступања од навода у захтевима за подстицајна средства представљати основицу за обрачун подстицаја.

Захтев за подстицаје

Захтев за подстицаје за почетну помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава, са пратећом документацијом, подноси се лично Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша. Захтев са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти на којој је потребно навести  име и презиме/назив, меру и инвестицију за  коју се захтев подноси.

Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица удружења;
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор(страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“ и страна извода – „Структура биљне производње“ или трећа страна извода – „Животиње“);
 • бизнис план за инвестицију;
 • предрачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију који гласи на подносиоца пријаве;
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом фискални исечак, у случају када је инвестиција реализована;
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је утврђена обавеза издавања отпремнице, у случају када је инвестиција реализована;
 • гарантни лист за извршену набавку опреме и механизације, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа, у случају када је инвестиција реализована;
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима (осим за коришћење кредитне подршке за регистрована пољопривредна газдинства) и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу обиласком газдинства.

Услови коришћења подстицајних средстава

Одобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава, а уплата одобрених средства корисницима вршиће се у две фазе и то 50% по одобрењу, а 50% по реализацији инвестиције, уплатом на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства.

Бесповратна средства исплаћиваће се у складу са приливом средстава у буџет Града Ниша а најкасније у  року од 120 дана од дана испуњења  обавеза корисника које ће се дефинисати уговором.

Корисник је у обавези да:

 • пре закључења уговора достави меницу са пратећим меничним овлашћењем;
 • реализује инвестицију у року од 60 дана од дана  уплате 50% одобрених средстава;
 • достави рачун и доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције;
 • достави отпремницу и гарантни лист за набавку опреме/механизације по реализацији инвестиције и то за инвестиције за које је утврђена обавеза издавања отпремнице односно гарантног листа или изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
 • наменски користи и не отуђи инвестицију у периоду од три године за набављену опрему, односно пет година за машине и механизацију, односно 10 година за изграђени објекат;
 • у периоду обавезе наменског коришћења инвестиције која је предмет захтева има регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом;

СЕКТОР МЛЕКО И СЕКТОР  МЕСО

у случају када је предмет захтева набавка грла

 • за набављене јунице  достави фотокопије педигреа и пасоша, а за набављене овце, козе и свиње достави фотокопије педигреа и уверење о здравственом стању животиња;
 • набављена грла негује и одржава у добром здравственом и физичком стању, грла чува у адекватним објектима за смештај (поштујући норме Закона о добробити  животиња);
 • не отуђује грла: уматичене стеоне јунице у року од 5 година, квалитетна грла оваца и коза –  мушка у року од 2 године, а женска у року од 4 године, а у свињарству мушка грла у року од 1 године а женска у року од 3 године уз обавезу осигурања за наведени период;
 • не смaњује број грла на газдинству (укључујући и грла за чију набавку су одобрена подстицајна средства) у периоду од три године код набавке уматичених стеоних јуница;
 • контактира надлежне матичне службе са територије града Ниша, ради увођења набављених грла у главну матичну евиденцију;

СЕКТОР – ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ  И ЦВЕЋЕ

у случају када је предмет инвестиције подизање нових производних засада

 • достави сертификат, декларацију и биљни пасош за набавку садног материјала;
 • врши подизање засада на површинама одговарајућег бонитета, структуре, састава земљишта, експозиције и надморске висине уз поштовање  препоручених  стандарда за склоп биљака  за сваку културу и изврши благовремену и адекватну припрему земљишта за садњу;
 • осигурава  и неотуђи засаде у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања обавезе биће дефинисана уговором у зависности од  воћне врсте);

у случају када је предмет инвестиције набавка  пластеника или фолије  за пластенике

 •  наменски користи и не отуђи инвестицију у року од 5 година уз обавезу осигурања за наведени период;
 • не смањује обим производње у периоду од три године;

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО

у случају када је предмет захтева набавка нових пчелињих друштава достави фотокопије уверења о здравственом стању пчелињих друштава и потврду о пријави стања надлежне ветеринарске станице.

Корисници, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесу један захтеве за коришћење подстицајних средстава за ову меру и немају могућност подношења захтева за меру                            „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“.

Подстицајна средства се одобравају искључиво  за набавку нове механизације и опреме, (набавка половне и репариране механизације и опреме није прихватљива).

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за  инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и да ли постоји економска оправданост инвестиције.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  до 15.10.2018. године.

ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ У СМИСЛУ ДОДАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА КАО И УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ  ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ГАЗДИНСТВИМА

Листа инвестиција у оквиру мере

 

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

 

304.4.

Подршка за увођење система квалитета
 

304.5.

Подршка преради на газдинству

Прерада млека и маркетинг

304.5.1.1.

Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека

304.5.1.2.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.1.3.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

 

Прерада меса и маркетинг

304.5.2.1.

Набавка опреме за омамљивање, клање и обраду трупова

304.5.2.2.

Набавка опреме за сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи

304.5.2.3.

Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса

304.5.2.4.

Набавка опреме и уређаји за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса

304.5.2.5.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

304.5.2.6.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.2.7.

Набавка опреме за дезинфекцију радника

Прерада воћа, поврћа и грожђа и маркетинг

304.5.3.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа

304.5.3.2.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа

304.5.3.3.

Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.3.4.

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа

304.5.3.5.

Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

304.5.3.6.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.3.7.

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.3.8.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

Прерада          гајеног, зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и маркетинг

304.5.5.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа

304.5.5.2.

Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља као и њихових производа

304.5.5.3.

Набавка опреме и уређаја за дестилацију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа (за потребе фармацеутске индустрије)

304.5.5.4.

Набавка опреме и уређаја за екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа

304.5.5.5.

Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа

304.5.5.6.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.5.7.

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.5.8.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

Прерада пчелињих производа и маркетинг

304.5.6.1.

Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа

304.5.6.2.

Набавка опреме и уређаја за паковање и складиштење пчелињих производа

304.5.6.3.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.6.4.

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.6.5.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

Прерада гајених врста гљива и маркетинг

304.5.7.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и њихових производа

304.5.7.2.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање гајених врста гљива, као и њихових производа

304.5.7.3.

Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.7.4.

Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста гљива и њихових производа

304.5.7.5.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.7.6.

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.7.7.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

Прерада плодова сакупљених из природе и маркетинг

304.5.8.1.

Набавка опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из природе, као и њихових производа

304.5.8.2.

Набавка опреме и уређаја за замрзавање плодова сакупљених из природе, као и њихових производа

304.5.8.3.

Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа

304.5.8.4.

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа

304.5.8.5.

Набавка опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије

304.5.8.6.

Набавка опреме за дезинфекцију радника

304.5.8.7.

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона

Корисници мере

 • Регистрована пољопривредна газдинстава.
 • Удружења регистрованих пољопривредних произвођача.

Општи услови

 1. Пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
 2. Пребивалиште /седиште и производња на територији Града Ниша;
 3. Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 4. Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша;
 5. Предузетник, правно лице и удружење регистровано код Агенције за привредне регистре;

Специфични услови

Прихватљиви корисници за инвестицију 304.4. су регистрована пољопривредна газдинства и удружења која имају закључен уговор о вршењу контроле производње са овлашћеном сертификационом кућом који важи за годину у којој се подноси захтев за коришћење подстицаја.

Специфични критеријум за све инвестиције у оквиру подршке преради на газдинству – 304.5 је да су за одређени вид прераде пољопривредних производа  корисници регистровани у складу са позитивно правним прописима и да је објекат у оквиру кога  се реализује инвестиција  на територији Града Ниша  у својини носиоца или чланова газдинства, односно под закупом најмање на период од пет година рачунајући од календарске године подношења захтева.

Специфични критеријум за инвестиције  у оквиру подршке преради на газдинству – 304.5 по секторима су:

Прерада млека и маркетинг и Прерада меса и маркетинг – прихватљиви корисници су субјекти у пословању малим количинама примарних производа у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла и произвођачи-физичка лица- која производе сирово млеко и производе од сировог млека у домаћинству, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Прерада воћа, поврћа и грожђа и маркетинг, Прерада гајеног, зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и маркетинг,  Прерада гајених врста гљива и маркетинг – регистрована пољопривредна газдинства  су прихватљиви корисници уколико, поред напред наведених специфичних услова, имају заснован одређен вид производње на сопственом пољопривредном газдинству: производњу на минимум 0,5 хa воћа, поврћа, односно 0,15 хa у заштићеном простору на сопственом пољопривредном газдинству, или да у структури биљне производње имају уведену производњу гајених печурака или лековитог биља.

Прерада пчелињих производа и маркетингрегистрована пољопривредна газдинства  су прихватљиви корисници уколико, поред напред наведених специфичних услова,  имају на сопственом пољопривредном газдинству 50 кошница.

Износ подстицаја

Износи подстицаја  за инвестицију 304.4 је 70% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ подстицаја за физичка лица је 100.000,00 динара, а за удружења 200.000,00 динара.

Износи подстицаја  за инвестиције 304.5 је 60% у односу на износ инвестиције без ПДВ-а. Додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства млади – млађи од 40 година у тренутку подношења пријаве или  када су носиоци газдинства жене. Додатних 10% могу се остварити само по једном наведеном основу тако да је могућ интензитет подстицаја од највише 70%. (Млади и жене могу остварити наведени додатни подстицај  уколико су  носиоци газдинства које је први пут регистровано у 2018. години односно уколико су евидентирани као носиоци газдинства у текућој и претходној години). Максимални  износи подстицаја по кориснику је 600.000,00 динара. Минимални укупни износ инвестиције је 50.000,00 динара.

У току административне контроле Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, задржава право да испитивањем тржишта утврди референтне цене које ће у случајевима већих одступања од навода у захтевима за подстицајна средства представљати основицу за обрачун подстицаја.

Захтев за подстицаје

Захтев за подстицаје за економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, са пратећом документацијом, подноси се лично Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша. Захтев са пратећом документацијом подноси се у затвореној коверти на којој је потребно навести  име и презиме/назив, меру и инвестицију за  коју се захтев подноси.

Уз захтев се прилаже:

 1. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица удружења;
 2. извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“ и страна извода – „Структура биљне производње“ или трећа страна извода – „Животиње“);
 3. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији за удружења регистрованих пољопривредних произвођача  и за чланове удружења извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор: ((страна извода – „Подаци o пољопривредном газдинству“ и страна извода – „Структура биљне производње“ или трећа страна извода – „Животиње“);
 4. предрачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију који гласи на подносиоца пријаве или рачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним  ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у периоду од 01.01.2018. године, који гласи на подносиоца пријаве;
 5. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом фискални исечак у случају када је инвестиција реализована;
 6. потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.
 7. уговор о вршењу контроле, односно сертификације производње са овлашћеном сертификационом кућом или други одговарајући доказ о вршењу контроле и спровођењу поступка увођења система квалитета за инвестицију 304.4;
 8. доказ о праву својине не старији од шест месеци или уговор о закупу или уступању на коришћење предметних објеката (у којем се реализује инвестиција) закључен са закуподавцем са роком важења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу обиласком газдинства.

Услови коришћења подстицајних средстава

Одобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава и уплаћују се на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства након реализације инвестиције. Бесповратна средства исплаћиваће се у складу са приливом средстава у буџет Града Ниша а најкасније у  року од 120 дана од дана испуњења свих обавеза корисника које ће се дефинисати уговором.

Корисник је у обавези да:

пре закључења уговора достави меницу са пратећим меничним овлашћењем;

у случају закључења уговора на основу предрачуна

 • реализује инвестицију у року од 60 дана од дана потписивања уговора, а за изградњу објекта рок се дефинише уговором у зависности од обима и врсте инвестиције;
 • достави рачун и доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције;
 • достави отпремницу и гарантни лист за набавку опреме/механизације по реализацији инвестиције, уколико су подстицајна средства одобрена на основу предрачуна,  и то за инвестиције за које је утврђена обавеза издавања отпремнице односно гарантног листа или изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;
 • наменски користи и не отуђи инвестицију у периоду од пет година за набављену опрему, односно 10 година за изграђени објекат;
 • уговор са извођачем радова и стручним надзорним органом за предузетнике и правна лица;
 • у периоду обавезе наменског коришћења инвестиције која је предмет захтева има регистровано пољопривредно газдинство са активним статусом.

Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за увођење система квалитета донеће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  15.10.2018. године.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере – Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у делу: суфинансирање манифестација и изложби  које су везане за област  руралног развоја (промоција развојних потенцијала и потреба села, очувања традиције, подршке активностима везаним  за развој села и др.).

Корисници мере

 •  Удружења грађана.

Услови за учешће на конкурсу

 1. Да је удружење регистровано код Агенције за привредне регистре,
 2. Седиште на територији Града Ниша,
 3. Да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима,
 4. Испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша;

Износ подстицаја

Износи подстицаја  за суфинансирање манифестација и изложби је 80% у односу на износ прихватљиве инвестиције без ПДВ- а.

Максимални износ средстава за  суфинансирање манифестација и изложби по кориснику је

50.000,00 динара, осим у случајевима када се ради о манифестацијама и изложбама које окупљају више од 200 учесника  када је 100.000,00, динарана.

Захтев за суфинансирање манифестација и изложби

Захтев за суфинансирање манифестација и изложби са пратећом документацијом подноси се Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша.

 Уз захтев се прилаже:

 1. фотокопија решења Агенције за привредне регистре;
 2. програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и печатиран)
 3. финансијски план организовања манифестације – буџет (потписан и печатиран)
 4. предрачуни са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним ценама коштања или рачун са спецификацијом предмета пријаве и исказаним јединичним  ценама коштања издат у периоду од 01.01.2018. године, који гласи на подносиоца пријаве и доказ о извршеном плаћању;
 5. потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију.

Услови коришћења подстицајних средстава

 • Одобрена средства се додељују у виду бесповратних средстава након реализације манифестације;
 • Достава извештаја о реализацији манифестације;
 • Одобрена средства се уплаћују  рачун удружења;
 • Наменско коришћење одобрених средстава;

Неприхватљиви трошкови за суфинансирање манифестација  и изложби су: трошкови горива, трошкови телeкомуникације и трошкови такси.

Један корисник може поднети више захтева у току конкурсног периода.

Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за суфинансирање манифестација и изложби донеће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  15.10.2018. године.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

Захтеви за коришћење средстава за све наведене мере могу се преузети у електронском облику преко сајта  www.niskoselo.com или лично у Секретаријату за пољопривреду Градске управе Града Ниша, улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Корисници могу да поднесу захтеве за коришћење средстава за већи број мера из конкурса са тим да укупни износ одобрених средстава по кориснику не може бити већи од 900.000,00 динара.

Подносилац захтева и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. Плаћање путем компензације и цесије није прихватљиво.

Уколико се предмет инвестиције набавља из иностранства, подносилац захтева обавезан је да достави документа преведена на српски језик. Документација мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача.

За подносиоце непотпуних захтева, Секретаријат  за пољопривреду по службеној дужности, уз сагласност подносиоца захтева,  од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак, а за осталу документацију биће позвани да изврше допуну у року од 7 дана од дана пријема позива. Уколико подносиоци непотпуних захтева у наведеном року не допуне документацију, захтеви ће бити одбијени као непотпуни. Захтеви који су допуњени у року  биће разматрани тек након достављања документације која је тражена и као датум пријема захтева биће узет датум комплетирања истог.

Захтеви који се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом неће бити разматрани.

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Рок за одлучивање о сваком потпуном захтеву  је 60 дана од дана пријема истог, односно од дана употпуњавања непотпуног захтева.

Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, и против ње се не може изјавити жалба, нити се може водити управни спор.

Рок реализације инвестиције (за коју су одобрена подстицајна средства) а који је дефинисан у оквиру сваке мере може се, у оправданим случајевима, продужити уз ппретходну сагласност Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

Број:   1461/2018-01

Датум: 26.04.2018. године

                              Градоначелник

      Дарко Булатовић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ