НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

ПРЕУЗМИ ЗАХТЕВ:

На основу Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде број 10-48/2011-21 од 08.04.2011. године, Управa за пољопривреду и развој села расписује

К О Н К У Р С

за доделу средстава  за куповину квалитетних женских приплодних грла  виртемберг расе оваца ради формирања матичног запата на територији града Ниша

Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја града Ниша, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на подручју града Ниша. Подносиоци захтева морају поседовати најмање тридесет одраслих  грла оваца, минимално 0,15 ха обрадиве површине по грлу у власништву или у закупу, и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња.

Овим конкурсом је предвиђена набавка 15 женских приплодних грла расе виртемберг старости 12 месеци са педигреом, оригиналног немачког порекла.

Избор грла која ће се набављати извршиће стручна Комсијa Управе за пољопривреду  и развој села града Ниша.

Износ средстава за набавку  и испоруку наведених приплодних грла  не може бити већи  од 5.400,00 евра у противредности по средњем курсу Народне банке Србије у тренутку испоруке (износ је наведен у еврима обзиром да се ради о набавци грла немачког порекла).

Средства за куповину ових  грла добиће један пољопривредни произвођач.

Пољопривредни произвођач који на конкурсу добије субвенцију имаће обавезу да грла и осигура.

Ближе међусобне обавезе и права корисника субвенције и Управе биће регулисане уговором.

Корисник средстава је у обавези да иста врати кроз подмладак мушких и женских приплодних уматичених и производних животиња у старости од 3 до 6 месеци која ће бити путем конкурса додељена следећем пољопривредном произвођачу  који жели да гаји ову расу и који испуњава услове за ову врсту производње.

Класирање грла за приплод и тов вршиће стручна Комисија коју одреди Управа за пољопривреду и развој села града Ниша.

Вредност приплодних животиња ће се обрачунавати на дан повраћаја у противредности 4,00 евра по кг живе мере за женска грла и 5,00 евра по килограму живе мере за мушка грла. Грла која Комисија не изабере за приплод раздуживаће се по средњој тржишној цени живе мере за товна грла на дан продаје.

Конкурсна документација:

– захтев (узима се у просторијама Управе, ул. Лесковачка 4),

– фотокопија потврде о активном статусу газдинства за 2011.годину,

– фотокопија личне карте,

– фотокопија картице наменског рачуна банке,

–  извод из Управе за трезор о сточном фонду који поседује,

– фотокопије поседовних листова (може и старије од 6 месеци), уговори о закупу, поклону, оставинска   решења и друга документација као доказ о поседовању земљишта.

Захтев за доделу средстава за куповину квалитетних женских приплодних грла  виртемберг расе оваца узима се у просторијама Управе за пољопривреду и развој села, улица Лесковачка број 4, где се и предаје заједно са осталом документацијом.

Проверу података из захтева извршиће Комисија коју формира Управа за пољопривреду и развој села града Ниша.

Конкурс ће трајати 15 дана од дана објављивања.

Све потребне информације могу се добити у Управи за пољопривреду и развој села и на телефон 290-242.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ