27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Пријава за пројектне активности „МОЈ БИЗНИС“

Пријава за пројектне активности „НАШ БИЗНИС“

На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном  развоју („Службени гласник РС“ број 41/09) и на основу члaна 6. и члана 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде „Службени лист града Ниша“, број 1/96, 9/98 и 13/07 ), Управа за пољопривреду и развој села, расписује

КОНКУРС

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА  ЗА РАЗВОЈ  РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

У ТОКУ 2011. ГОДИНЕ


I Унапређење прозводње и прераде воћа и грожђа спроводиће се кроз суфинансирање следећих програма:

Програм 1.      Унапређење воћарске и виноградарске производње подизањем производних  засада воћа и винове лозе,  набавком садног материјала, наслона и жица;

Програм 2.     Набавка опреме за винарску производњу и набавку опреме за дестилацију;

Програм 3.     Набавка опреме за прераду воћа у финалне производе;

Програм 4.     Набавка специјализоване механизације, за обраду, заштиту и резидбу.

II Унапређење повртарске производње

Програм 1.     Набавка објеката заштићеног простора покривеног пластиком (пластеник),   конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора, фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте и мреже за сенчење;

Програм 2.     Набавка нове механизације за сетву, садњу, бербу и опрема за заштиту биља од корова, болести, штеточина, града и измрзавања;

Програм 3.     Набавка система и опреме за наводњавање.

Програм 4.     Адаптација постојећих објеката у објекте за складиштено чување пољопривредних производа (коморе, хладњаче).

III                    Унапређење сточарске производње

Програм 1.     Набавка квалитетног приплодног материјала у говедарству;

Програм 2.     Набавка квалитетног приплодног материјала у овчарству и козарству;

Програм 3.     Набавка квалитетног приплодног материјала у свињарству;

Програм 4.     Набавка специјализоване опреме за пчеларску производњу и паковање меда као и квалитених матица и ројева познатог и признатог порекла

Програм 5.     Набавка специјализоване механизације  и опреме за примарну сточарску производњу

Програм 6.     Набавка специјализоване опреме  за прераду млека и млечних производа

Програм 7.     Функционално опремање постојећих смештајних објеката за животиње и објеката за прераду млека (мини млекара)

IV Унапређење  непољопривредних активности у  руралном подручју

Програм 1.  Уређење туристичких локација на руралном подручју, уређење и побољшања садржаја у области рекреације, адаптација и обнова аутентичних објеката руралног наслеђа у намери очувања градитељства и традиционалне архитектуре, које ће бити у функцији сеоског туризма. Подршка активностима из области маркетинга у руралном туризму и из области заштите  животне средине на сеоском подручју.

Програм 2.      Развој предузетништва на селу

Право на коришћење средстава подршке:

  1. физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства на територији града Ниша,
  2. организоване групе пољопривредника са територији града Ниша /удружење пољопривредника, удружења грађана и неформалне групе регистрованих пољопривредних произвођача,
  3. правна лица чије се седиште налази на територији града Ниша – за делатност у пољопривреди која се обавља на територији града Ниша (кооперативе, задруге, предузетници који се баве производном и прерађивачком делатношћу у области пољопривреде).

Износ субвенција

За регистрована пољопривредна газдинстава у свим програмским областима износ субвенције је до 50%, осим за за унапређење сточарске и млекарске производње за програме 5., 6. и 7. износ субвенције до 70% од укупног износа инвестиције.

За организоване групе пољопривредника са територији града Ниша /удружење пољопривредника, удружења грађана и неформалне групе регистрованих пољопривредних произвођача, износ субвенције за све програме је до 70% од укупног износа инвестиције.

За правна лица чије се седиште налази на територији града Ниша – за делатност у пољопривреди која се обавља на територији града Ниша (задруге, предузетници и друга правна лица, који се баве производном и прерађивачком делатношћу у области пољопривреде) субвенција износи за све програме до 30% од укупне инвестиције, а за диверсификацију економских активности везаних за развој села  подржавају се  улагања у демонстрационе производне и едукативене просторе и објекте, адаптацијом и опремањем,  до 70% од укупног износа инвестиције.

Потребна докуметација:

  1. Попуњен конкурсни образац и
  2. Доказ о регистрацији пољопривредног газдинства за носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава и  активном статусу газдинства, за удружења доказ о регистрацији у Агенцији за привредне регистре – фотокопије, а за  задруге  и предузетнике извод из регистра правних субјеката, као и документација која доказује чланство у пољопривредним Удружењима (оснивачки акти и/или извод из евиденције чланова).

Конкурсни образац са Критеријумима за избор пројеката може да се преузме у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, улица Лесковачка 4, ГО Пантелеј, у канцеларији број 1, улица Гутенбергова број 4а и ГО Црвени Крст, у канцеларији број 10, улица 12. Фебруар број 89.

Попуњен Kонкурсни образац са потребном пратећом документацијом неопходно је  доставити лично  Управи за пољопривреду и развој села, улица Лесковачка 4, 18000 Ниш.

Пријем захтева вршиће се од дана објављивања конкурса па до утрошка средстава, а најкасније до 01. новембра 2011. године.

Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Лесковачка 4,  или на телефоне 505 695, 505 696 и 290 242.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ