21. јануара 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

1. Локалне развојне стратегије засноване на областима

Приступ заснован на једној области, узима мале, хомогене, социјално кохерентне територије, које се често карактеришу заједничким традицијама, локалним индентитетом, заједничким потребама и очекивањима, као циљане области за спровођење политике.

2. Приступ “одоздо – према горе”

Приступ “одоздо-према горе” значи, да локални учесници умају учешћа у доношењу одлука о стратегији и у селекцији приоритета, које треба следити у њиховим локалним подручјима. Искуства су показала да приступ “одоздо-према горе” не треба бити разматран као алтернативни или као супротност приступима “одозго- према доле”, са нивоа националних и/или регионалних органа, већ као комбинацију и међусобну повезаност са њима, како би се постигли бољи свеукупни  резултати.

3. Јавна–приватна партнерства/ Локалне акционе групе (ЛАГ)

Утврђивање локалног партнерства, познато као „локална акциона група“ (ЛАГ) је оригинална и важна особина Leader приступа. Задатак ЛАГа је да идентификује и спроведе локалну развојну стратегију, доноси одлуке о додели/алокацији финансијских средстава и управља њима. ЛАГ би, по логици ствари требале  бити ефикасне у стимулисању одрживог развоја зато што, окупљају и комбинују људске и финансијске ресурсе из јавног сектора, из приватног сектора, из цивилног и добровољног сектора; окупљају локалне партнере око колективних пројеката и мулти-секторских акција, како би се постигла синергија, заједничка својина, и критична маса неопходна за побољшање економске конкурентности  конкретне области; оснажи дијалог и сарадњу између различитих руралних фактора, који често имају јако мало искуства у заједничким подухватима, преко смањивања потенцијала за неспоразуме и преко омогућавања договарања и разговора;  омогући, кроз узајамну интеракцију између различитих партнера, процесе прилагођавања и промене у пољопривредном сектору (на пример, квалитетни производи, прехрамбени ланци, интеграцију бриге за животну средину, диверзификација руралне економије и сл.).

4. Обезбеђивање иновације

Leader може имати значајну улогу у стимулацији нових и иновативних приступа на развој руралних области. Иновације треба схватити у широком смислу. Оне могу значити увођење новог производа, новог процеса, нове организације или новог тржишта. Ова општа дефиниција иновације, одговара како за руралне тако и за урбане области, али рурална област, због слабе густине насељености и релативно сиромашног нивоа људских и физичких ресурса, има слабије везе са истраживачким и развојним центрима, те се може срести са потешкоћама када је потребно направити радикалне иновације, иако је и то наравно могуће. Иновације у руралним областима могу значити трансфер и прилагођавање развоја иновација које су развијене негде другде, модернизацију традиционалних облика техничког знања, или проналажење нових решења за посебно упорне проблеме у руралним подручјима, које друге интервенционе политике нису биле у стању да реше на задовољавајући и одржив начин.

5. Интеграција и мулти-секторске акције

Leader није секторски развојни програм. Локална развојна стратегија мора имати мулти-секторску сврсисходност, интегришући неколико сектора у активностима. Акције и пројекти који се налазе у локалним стратегијама, морају бити повезане и координисане као скопчана целина. Интеграција може обухватити акције обављене у једном сектору, све програмске акције или специфичне групе акција или као најважније, везе између различитих економских, социјалних, културних и учесника из области бриге о животној средини и сектора који су са њима у вези, односно у њих укључени.

6. Умрежавање

Умрежавање подразумева размену достигнућа, искустава и знања између Leader група руралних области, администрација и организација укључених  у развој руралних подручја, без обзира да ли су они директни Leader корисници или не. Умрежавање је средство преношења добре праксе, ширења иновација и изградње на лекцијама наученим кроз локални рурални развој. Постоје различити типови повезивања,  институционалне мреже,

Европска мрежа за рурални развој, национална рурална мрежа, локална мреза/асоцијација и сл.

7. Сарадња

Обухвата локалну акциону групу, која обавља заједнички пројекат са другом Leader групом, или са групом која има сличан приступ, у другом региону, држави  и сл.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ