28. јануара 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Политика руралног развоја је све значајнија компонента Заједничке пољопривредне политике (CAP). Заједничка пољопривредна политика промовише одрживи развој у Европским руралним областима, који се односи на економска, социјална и питања животне средине. Више од половине становника ЕУ живи у руралним областима, које обухватају 90% територије ЕУ (ЕУ-25, 25 земаља чланица).

Скраћеница LEADER (Liaison entre actions de développement rural) значи „Везе између акција руралног развоја“. То је метода за мобилизацију и остваривање руралног развоја у локалним руралним заједницама, пре него је утврђен пакет мера које треба спровести. Досадашња искуства су показала да LEADER може направити праву разлику у свакодневном животу људи у руралним областима. Он може имати важну улогу у подстицању иновативних одговора на старе и нове руралне проблеме и постати као „лабораторија“ за изградњу локалних способности и за тестирање у пракси нових начина за испуњавање потреба руралних заједница. Захваљујући LEADER приступу  генерисани су драгоцени резултати у многим руралним областима у 15 држава чланица ЕУ (пре проширења ЕУ), који могу имати значајну улогу у помагању руралним областима у новим и будућим државама чланицама ЕУ, у прилагђавању променама данашњице.

Од почетка примене овог приступа 1991. године, LEADER је обезбедио локалним руралним заједницама у ЕУ, инструменте за узимање активне улоге у обликовању сопствене будућности. Временом се развијао, заједно са остатком CAPa.

Досадашње анализе и информације добијене из евалуација и од руралних носиоца, показују да LEADER приступ, као инструмент добро фукционише, у доста различитих ситуација и типовима области, што омогућава прилагођавање креирања руралне политике екстремним разноликостима у потребама руралних области, Због чега је постао саставни део руралне развојне политике.

Подстицањем локалног учествовања у прављењу и спровођењу одрживих развојних стратегија, LEADER приступ може постати драгоцено средство будуће руралне политике. Од  програмског периода у 2007.-2013. године у ЕУ, LEADER више није засебан програм, већ је интегрисан, прожима све националне/регионалне руралне развојне програме, што је допринело стварању нових могућности за примену LEADER приступа у већем обиму и на ширем простору активности руралног развоја.

LEADER подстиче руралне територије да истраже нове путеве да постану или остану конкурентне, да направе најбоље, искористе расположива средства и да превазиђу изазове са којима се могу суочити, као што су старење становништва,низак степен пружања услуга, или недостатак могућности зазапошљавања.

LEADER приступ  доприноси побољшању квалитета живота у руралним областима, и то како за индивидуална пољопривредна газдинства,  тако и шире,  за становнике руралних области. Користи се комплетним, холистичким приступом (хуманистички приступ), који се односи на проблеме руралних подручја. Препознаје на пример, да конкурентност у производњи хране, поседовање атрактивне животне средине и стварање могућности за рад за локално становништво, су аспекти руралног живота који се међусобно подржавају, који захтевају посебне вештине,одговарајуће технологије и услуге и које морају бити обухваћене као усклађени пакет и са одговарајуће скројеним мерама политике.

LEADER иницијатива, од лансирања 1991. године, радила је на обезбеђивању руралних заједница ЕУ, методама за укључивање локалних партнера у управљању будућим развојем њихове области. Интерес који је ЛИДЕР изазивао често је имао утицаја на националне, регионалнеи локалне администрације и политике које су имале сопствене капацитете да се дотакну развојних проблема кроз нове облике партнерстава и са њима повезаних активности.

LEADER акције, које се спроводе преко Локалних акционих група (ЛАГ)/становништво организовано у партнерствима,  могу активирати и мобилисати локалне ресурсе, подршком припремних развојних пројеката, који ће побољшати могућности ових области да приступе и користе не само фондове LEADER програма, него и друге изворе за  финансирање њиховог развоја, и тако помогну секторима и категоријама корисника, који често не добијају никакву подршку, или је она ограничена, у оквиру других програма, који су активни у руралним подручјима (културне активности, побољшање природног окружења, рехабилитација архитектуре и зграда/културно наслеђе, рурални туризам, побољшање веза између произвођача и потрошача,и сл. ЛИДЕР охрабрује социјално-економске учеснике на заједнички рад, да производе робу и услуге, које стварају максималну додату вредност у њиховим локалним областима.

Активности на реализацији LEADER приступа у Србији почеле су 2007. године, реализацијом различитих пројеката од стране цивилног секора. У периоду од 2011. до 2013. године, Србија је добила финансијску помоћ ЕУ за реализацију пројекта „Изградња капацитета за успостављање и имплементацију LEADERа у Србији“ (ЛИС пројекат), којим је подржано оснивање 24  потенцијалне Локалне акционе групе (ЛАГ) и израда 24 локалне стратегије руралног развоја (ЛСРР).

У периоду од 2014. до 2017. године, АП Војводина обезбеђивала  је подршку за израду ЛСРР и спровођење малих пројеката на својој територији. 

У циљу припреме за имплементацију LEADER мере ИПАРД II Програма, а у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, МПШВ је правилником дефинисало посебну меру – подстицаји за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ („Службени Гласник РС“, број 3/19), који ће бити подржани кроз национални буџет у 2019. и 2020. години. 

Правилник обухвата подстицаје за:

1) припрему ЛСРР, која обухвата  активности формирања (оснивања) Партнерства за територијални рурални развој (тзв. Локалних акционих група) и израду локалне стратегије руралног развоја (ЛСРР) партнерстава; 

2) спровођење ЛСРР, која обухвата активности спровођења приоритетних пројеката дефинисаних  уЛСРР партнерстава (мали пројекти).

LEADER приступ у оквиру ИПАРД II Програма биће подржан кроз две мере:

  • Мера 9 Техничка помоћ (у процесу акредитације) – предвиђа подршку за изградњу капацитета, односно за припрему и оснивања потенцијалних ЛАГ, као основа за спровођење LEADER мере, и
  • Мера 5 ,,Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ“ – за одабране локалне акционе групе – (почетак процеса акредитације током 2020.).
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ