21. јануара 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Лактацијска млечност и стандардна лактација

Пожељно је да лактација у краве траје 10 месеци.

Период засушености је 2 месеца.

Сервис период (време од тељења до следеће оплодње краве) тада је у границама од 85 до 90 дана. (може да траје и знатно дуже, што доводи до смањења производње млека, нарочито после 10 месеци лактације).

Лактацијска млечност краве утврђује се мерењем дневне количине произведеног млека и испитивањем његовог квалитета једном месечно (по садашњим прописима код нас у размаку од 26 до 33 дана, по ИЦАР-у од 23 до 37 дана између две контроле) од стране овлашћеног контролора.

Овако утврђена производња млека означава се као укупна лактацијаска млечност, независно од трајања лактације (може бити краћа од 10 месеци или продужена).

Прихваћено је да се лактацијска млечност исказује за дужину лактације од 365 дана, када се означава као производња у стандардној лактацији.

Лактације које су краће трајале, применом одређених коефицијената, коригују на стандардну дужину од 305 дана што доводи до повећања остварене млечности.

Коефицијенти за корекцију лактација утврђени су за сваку расу посебно.

Појмови и производни показатељи код млечних крава

Јединица мере за количину млека

Млечност крава се исказује у килограмима (кг) а не у литрима (л), због тога што је густина млека (раније означавана као специфична тежина) већа од 1, и креће се од 1,28 до 1,35. Прихваћено је да у просеку у једном литру има 1030 г млека (литре млека треба помножити са коефицијентом 1,03).

Музни просек

То је дневна количина млека по крави, рачунајући само грла која су била на мужи. На пример, ако фармер у стаји има 10 крава од којих је једна засушена, а 9 музе, и ако дневно намузе 200 кг млека, музни просек стада је 22,22 кг (200 : 9 = 22,22).

Стајски (шталски) просек

Утврђује се за све краве у стаду, укључујући грла на мужи, засушене краве и краве које се из неких других разлога не музу али су још увек на фарми. Користећи претходни пример, стајски просек на фарми је 20 кг (200 : 10 = 20). Може се такође израчунати стајски просек за сваки месец или на годишњем нивоу. Овај последњи се користи за израчунавање просечне годишње производње млека по крави на фарми, множењем са бројем дана у години (20 кг x 365 = 7300 кг).

Просечна годишња производња млека по крави

Може се утврдити и путем дељења укупне годишње произведене количине млека на фарми (продата количина, утрошена или прерађена у домаћинству, дата за напајање телади и др.) са просечним бројем крава на фарми у току календарске године.

Просечан број крава:
Израчунава се дељењем укупног броја хранидбених дана крава на фарми са бројем дана у години.

Хранидбени дани

Показују присуство (на стању) грла у категорији крава изражено у данима. Тако, на пример, крава која је била у стаду од 1. јануара до 31. децембра т.г. остварила је 365 (или 366 за преступну годину) хранидбених дана. Јуница која је отељена 10. јуна, у категорији крава до краја календарске године имаће 204 хранидбена дана (а 161 дан је реализовала у категорији јуница). Крава која се из стада излучи (прода, закоље или угине) 30. септембра, остварила је 273 хранидбена дана.

Ако се узме претходни пример од 10 крава на фарми и све наведене промене, укупан број хранидбених дана крава износи:

9 крава × 365 дана = 3285 хр. дана
1 првотелка × 204 дана = 204 хр. дана
1 излучена крава × 273 дана = 273 хр. дана
укупно = 3762 хр. дана

Просечан број крава на фарми у току године је 10,31 (3762 ÷ 365 =  10,31).

Просечна производња млека по крави утврђена применом оба начина је идентична. Овако исказана млечност по грлу често се назива “натуралном” (боље је рећи да је то стварна производња).

Игор Ђорђевић, дип.инж.пољ.
Секретаријат за пољопривреду
Градске Управе града Ниша

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ