10. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов; (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 25/18 од 30. марта 2018. године).

Право на подстицаје имају

правно лице,
предузетник и
физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Лица која имају право на подстицаје морају да испуњавају услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Подстицај се остварује за најмање две отељене краве.

Када  се  подноси  захтев?

Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину oд 1. фебруара дo 31. jулa тeкућe гoдинe зa краве отељене у периоду од 1. јула предходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.

Захтев за остваривање права

Лице може да поднесе само један захтев за остваривање права на подстицаје за исто грло захтев може да поднесе једном за једну календарску годину

НА ШТА ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ!

Читко попунити образац штампаним словима,
Уписати годину за коју се подноси захтев,
Уписати датум слања,
Потпис на захтеву и списку грла,
Да су грла отељена у одговарајућем периоду,
Ништа није потребно прилагати уз конкурсна документа!

НЕМА ТРОШКОВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА!

НАПОМЕНА!

Уколико ћете у току једне године остварити право за квалитетна приплодна грла, немојте конкурисати по основу правилника за краве за узгој телади за тов.

Прилог: Образац захтева

Слати на Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11 050 Београд

Извор: званичан сајт Управе за аграрна плаћањa

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ