3. децембра 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Редукована обрада земљишта у последње време се све више примењује при гајењу ратарских и крмних култура. У приватном сектору јужне и централне Србије лимитирајући фактор за примену редуковане обраде био је коришћење тзв. лаке механизације. Просечан пољопривредник је обрађивао 3-5 ха.

Комерцијална газдинства која обрађују по више десетина хектара и  некомерцијална газдинства, која производе углавном за сопствене потребе, користе различите типове механизације. Све више су у примени средње тешки и тешки трактори, који су услов за извођење редуковане обраде уз набавку адекватне механизације.

Системи и подсистеми конзервацијске обраде земљишта реализују се употребом тракторско-машинских агрегата и самоходних машина. Системи конзервацијске обраде земљишта могу бити: редукована обрада, заштитна обрада, парцијална обрада и директна сетва. Конзервацијска обрада искључује дубоко орање земљишта и употребу плуга, током које се обрађује само површински слој земљишта да би се створили услови за клијање и ницање семена.

Редукована обрада обезбеђује извођење више операција коришћењем комбинованих машина или монтирањем две и више машина за обраду у једном проходу.

Приликом редуковане обраде не меша се оранични слој земљишта и не окреће се бразда, тако да је унос органске материје само у површинском слоју. На тај начин се повећава органска материја у земљишту, али она постаје недоступна биљкама.

Приликом редуковане обраде не ремете се микробиолошки процеси у земљишту, што је веома повољно алтернативним системима производње као што су органска, биодинамична и еколошка производња. Конвенционална обрада земљишта обухвата већи број прохода, дубљу обраду којом се постиже и боља аерација земљишта, хумификација органских остатака и боље сузбијање корова, али и недостатак у виду плужног ђона када се обавља дужи низ година на исту дубину. Појава плужног ђона доводи до прекидања водно ваздушног режима површинског са дубљим слојевима земљишта.

Један од видова редуковане обраде је плитка обрада земљишта која се обавља тешким култиваторима, тешким тањирачама, ротационим или осцилаторним дрљачама, разривачима на дубини 20-30 цм. Овај начин захтева и предсетвену припрему, али нема орања што у многоме смањује време и трошкове обраде.

Вучена тањирача

Редукована обрада може бити обрада са сетвом, обрада са сетвом и уношењем ђубрива, обрада са сетвом и уношењем пестицида и обрада са сетвом и уношењем ђубрива и пестицида.

Као што видимо број прохода у редукованој обради је смањен, самим тим и економски део је повољнији, као и време за обраду.

Постоје и негативна страна редуковане обраде као недовољно затрпавање жетвених остатака, више од 30% их остане на површини. Редуковану обраду свакако треба избегавати на тешким и глиновитим земљиштима, док њена примена на лакшим и песковитим земљиштма даје охрабрујуће резултате гледано преко односа улагање/приход.

Ипак приликом било које обраде треба сагледати све аспекте дате ситуације и држати се плодореда на парцели. Одабиром начина обраде можемо себи обезбедити бољи профит у самој производњи.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ