29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 20 став 1 тачка 20 Закона о локалној самoуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 60 став 2, 3 и 4 Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/17), и члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/16), прибављене претходне Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 320-11-2493/2018-14 од 30.03.2018. године, и  позитивног мишљења  Комисије за давање мишљења на предлог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша број 10-15/2018-9 од  29.03.2018.године,

            Градско веће Града Ниша, на седници одржаној _____________2018. године,  донело је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ

 ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

            Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта за 2018.годину утврђују се: врста и обим радова које треба извршити у 2018. години, динамика извођења радова и улагања средстава. Програмом су приказани подаци о  пољопривредном земљишту у државној својини на територији Града Ниша, по катастaрским општинама, класама и културама, подаци о стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије.

Погледај цео „Godisnji_program_zastite_uredjenja_i_koriscenja_poljoprivrednog_zemljista_za_teritoriju_Grada_Nisa_za_2018

Погледај „Godisnji program zemljista Nis-GP-2018

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ