27. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

УВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НА ГАЗДИНСТВУ, имовина и обавезе пољопривредног газдинства

Пољопривредно газдинство мора да се конценрише на сву имовину и све обавезе како би се сагледало стање пољопривредног газдинства у одређеном временском тренутку.

Имовина и обавезе деле се на текуће (краткорочне) и дугорочне (дуготрајне).

Краткорочна имовина је она која се лако може претворити у готов новац у року од 12 месеци. Краткорочна имовина подразумева готов новац, уштеђевину, усеве у складишту (већ пожњевени), стока намењена продаји, као и она која се тови ради клања, трошкови који су авансно плаћени и сл. Све ове ставке се лако могу претвотити у готов новац који се може користити за плаћање текућих обавеза.

Дуготрајна имовина представља ону имовину чији је корисни век трајања више од годину дана. Таква имовина обухвата земљиште, зграде, механизацију, опрему, приплодну стоку и власништво над другим иметком  која су у тесном власништву (власнички удео не може се лако продати). Уколико пољопривредни произвођач треба да прода дуготрајну имовину, обим газдинства ће се смањити и „пословање“ ће бити суштински другачије. Добар пољопривредник не жели да прода дуготрајну имовину да би подмирио текуће обавезе. Уколико се дуготрајна имовина продаје, она треба да се продаје зато што је пољопривредник донео свесну одлуку да смањи обим пољопривредног газдинства.

Краткорочне обавезе су оне отплате дуговања (главнице и камате, порез на својину и друге порезе који се морају платити, оперативни зајмови) које се морају извршити током следећих 12 месеци као и сва остала дуговања која се морају отплатити следећих 12 месеци (нпр. обавезе  према добављачима за семе, ђубриво, хемикалије и сл.).  пољопривреднику ове информације о текућим обавезама су потребне да предвиди потребе за готовим новцем за пољопривредно газдинство у следећој години. Ако текућа (краткорочна) имовина не може да покрије текуће (краткорочне обавезе), пољопривредник мора да планира начин да подмири ове обавезе (позајмљивање или другим средствима да се створи готов новац).

Дуготрајне обавезе су једноставно оне дужничке обавезе које не доспевају у року од следећих 12 месеци. Такве обавезе би обухватиле зајмове за земљиште, механизацију, опрему, приплодну стоку, куће на пољопривредном газдинству и сл.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ