21. октобра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Унапређење производње хране на пашњацима је могуће постићи

  • Мелиорацијом природних травњака,
  • Заснивањем сејаних травњака.

Мелиорација природних травњака подразумева поправку постојећег травног покривача без његовог разоравања, применом техничких и агротехничких мера.

Од техничких мера најважније су: одводњавање, наводњавање, чишћење камења, а од агротехничких: ђубрење, подсејавање, уништавање корова и биолошка мелиорација травњака. У склопу агротехничких мера, највећи значај има ђубрење.

Ђубрењем  травњака се постиже
– повећање приноса,
– побољшање квалитета крмене масе,
– елиминисање коровских биљака,
– стабилнија и економичнија производња.

Природни травњаци се могу ђубрити
– oрганским,  
– минералним ђубривима.           

Органска  ђубрива садрже  највише азота и калијума  као и знатне количине органских материја. Ова ђубрива делују дуже у односу на минерална (око 2-3 године).

Међутим, употребом само органских ђубрива не може се у потпуности искористити производни потенцијал травњака. Због тога је препорука да се уз примену органских додају и фосфорна ђубрива, али је најбоља комбинација избалансиран однос органских и минералних ђубрива.

У органска ђубрива спадају

  • Стајњак,
  • Течни стајњак,
  • Осока.

Најстарије органско ђубриво настало мешавином сточних екскремената и простирке.  

Највећу фертилизациону вредност има стајњак од живине а затим од оваца и коза.

Значај стајњака се огледа у следећем:
– смањује испаравање воде из земљишта,
– повећава аерацију земљишта,
– омогућава боље продирање воде,
– штити  траве од мраза и суше,
– повећава учешће добрих трава и легуминоза.

Препорука: Растурати стајњак равномерно  по површини  травњака у касну јесен или у рано пролеће, а потом га заорати. Примењује се у количини од 20-30 тона (2-3 вагона) по хектару.

Представља мешавину течних и чврстих екскремената стоке, са мање или више воде и без простирке. Може бити свеж (ако се користи одмах после изђубравања) и преврео (ако је одстајао извесно време и ферментисао).

Препорука: Пре примене, течни стајњак треба разредити са водом у односу 1: 3-5 (један део стајњака на три до пет делова воде), а може и више (5-10 пута). Да би течни стајњак имао повољнији утицај на квалитет травњака, потребно је уносити 50-60 kg/ha фосфора(P2О2), односно 300-400 kg/ha суперфосфата. Примењује се у количини од 20-40 t/ha  у касну јесен или рано пролеће. Његовим коришћењем се повећава принос травњака за око 3-5 t/ha сена или 80-240%.

Течно ђубриво, продукт течних екскремената домаћих животиња, погодно за ђубрење травњака.

Препорука: Пре употребе, осоку треба разблажити водом у односу 1:1 до 1:3. Примењује се 25-40 t/ha и то рано  у пролеће или касно у јесен, а може и у току вегетације, после сваког откоса у условима повољне влажности. При употреби осоке на травњацима треба додати 300-400 kg/ha суперфосфата.

Ђубрење осоком може повећати принос природних травњака за 58-238%.

Ефекти коришћења минералних ђубрива огледају се  у:
– Великом повећању приноса травне масе,
– Побољшању квалитета травне масе, а тиме и сточне хране,
– Потенцирању бољих и квалитетнијих трава и легуминоза, а елиминисању лошијих и коровских биљака,
– Мењању типа травњака: лошији у квалитетнији, бољи, продуктивнији, рентабилнији,
– Сигурном обезбеђењу равномерније и квалитетније производње сточне хране на дужи рок,
– Примењују се мање количине,
– Лакше се прилагођавају количине и однос хранива према потребама травњака и присуству хранива у земљишту,
– Једноставнији и јефтинији транспорт.

Препорука: Потребан однос основних хранива најлакше је постићи употребом комплексног ђубрива NPK 15:15:15. Сматра се, грубо рачунајући, да је количина од 400 kg/ha овог ђубрива задовољавајућа.

Време примене: рано у пролеће, пред почетак вегетације. KAN или UREA за прихрањивање се користи после првог откоса.

Однос органско-минерално ђубриво

100 kg стајњака:                                                        100 kg минералног (15:15:15)

N – 0,5 kg                                                                   N – 15 kg

P2О5 – 0,25 kg                                                            P2О5 – 15 kg

К2О – 0,65 kg                                                             К2О – 15 kg

Предности органско у односу на минерално:
– Јефтиније,
– Обезбеђује хранива на дуже,
– Повољно делује на структуру и плодност земљишта,
– Штити околину од загађења.

Неповољан утицај ђубрења на травњаке се може изазвати:
– Једностраним ђубрењем,
– Неблаговременим ђубрењем,
– Употребом великих количина ђубрива, нарочито појединачних.

Количина минералних ђибрива за ђубрење природних травњака зависи од:
– Садржаја појединих хранива у земљишту,
– Стања травног покривача и потребе травног покривача за појединим хранивима,
– Климатских услова, нарочито распореда и количине падавина у току вегетације,
– Планираних приноса,
– Цене ђубрива и економичности ђубрења,

Дозе ђубрива

Дозе ђубрења К о л и ч и н е   ч и с т и х   х р а н и в а    kg/ha
N P2О5 К2О
Ниже дозе 60-80 40-50 40-50
Средње дозе 100-120 70-80 70-80
Више дозе 140-160 90-100 90-100

Игор Ђорђевић, дип.инж.пољ.
Секретаријат за пољопривреду
Градске Управе града Ниша

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ