8. децембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину […]

Даље...

Овим правилником ближe се прописују подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, образац захтева за остваривање права на подстицаје, кao и мaксимaлни изнoс пoдстицaja пo кoриснику. Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата […]

Даље...

Ко има право? Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради остварује на основу захтева који подноси; Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде –Управи за […]

Даље...

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов; (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 25/18 од 30. марта 2018. године). Право на подстицаје имају правно лице,предузетник ифизичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Лица која имају право на подстицаје морају да испуњавају услове прописане […]

Даље...

Оглас_за_прикупљање_писанох_понуда_за_давање_у_закуп_и_на_коришћење_пољопривредног_земљишта_у_државној_својини_у_Граду_Нишу_2019 поновљен_други круг

Даље...