25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата-правног лица регистрованог за производњу сточне хране,  коме ће се уступити на коришћење следећи елементи (делови) линије за производњу сточне хране:

 • Против струјна хоризонтална мешалица,
 • Контролни орман за електронски надзор,
 • Пужни потезни транспортер са траке,
 • Пакерица за вентил врећу са електроником,
 • Пужни потезни транспортер до траке.

Наведена опрема ће се уступити изабраном кандидату на период од 10 година, без надокнаде.

Право пријаве имају правна лица, са пословним седиштем на територији Града Ниша, која су регистрована  за производњу хране биљног порекла за домаће животиње код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар у складу са важећом законском регулативом и  располажу адекватним објектима и простором за успостављање  линије за производњу сточне хране.

Обавезе корисника  коме се уступају елементи линије за производњу сточне хране су да:

 • закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза са Управом за пољопривреду и развој села,
 • у року од 90 дана успостави пуну функционалност линије и отпочне производњу,
 • део  радног времена, у минималним трајању од 8 часова  сваке недеље, определи за услужно мешање хранива,  без накнаде, за пољопривредне произвођаче  који се баве сточарском производњом са територије Града Ниша,
 • опрему уступљену на коришћење користи наменски и одржава је у исправном  и функционалном стању

Делови линије за производњу сточне хране који су предмет  јавног позива, уступају се на коришћење у виђеном стању.

Увид у стање елемената  линије за производњу сточне хране и упознавање са спецификацијом опреме се може извршити дана 27. октобра у периоду од  10 до 12 часова,  уз претходну  пријаву Управи за  пољопривреду и развој села лично или на телефон 505699 најкасније до 10 часова  истог дана.

Заинтересовани кандидати су уз пријаву, дужни да доставе:

 1. Извод из Регистра привредних субјеката
 2. Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине да објекат испуњава опште и посебне услови хигијене за производњу хране за животиње и да је уписан у Регистар одобрених објеката  у складу са чланом 73 Закона о ветеринарству

Критеријуми  за избор корисника  за уступање на коришћење елемената  линије за производњу сточне хране су:

 • да подносилац пријаве јесте правно лице које које има пословно седиште и своју пословну делатност обавља на територији Града Ниша,
 • да подносилац пријаве јесте регистрован за производњу хране биљног порекла за домаће животиње,
 • да располаже адекватним објектом са простором за успостављање линије за производњу сточне хране,
 • да подносилац пријаве није у блокади.

Пријава  по овом јавном позиву, доставља се затвореној коверти на адресу Управе за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш, најкасније до 15 и 30 часова 29. октобра 2014. године.

НАЧЕЛНИК

                                                                                                        Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ