25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

 Ј А В Н И   П О З И В

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата,  коме ће се уступити на коришћење индустријска сушаона – комбинована, марке контејнерска, тип 260-15м3

Наведена опрема ће се уступити изабраном кандидату на период од 10 година, без надокнаде.

Право пријаве имају носиоци регистрованог пољопоривредног газдинства са територије Града Ниша, који поседују најмање 6 ха пољопривредног земљишта у власништву и располажу адекватним простором за успостављање  предметне линије за сушење.

Обавезе корисника коме се уступа сушаона су да:

  • закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза са Управом за пољопривреду и развој села,
  • у року од 90 дана успостави функционалност линије,
  • део  радног времена, у минималним трајању од 8 часова  недељно, определи за услужно сушење,  без накнаде, за пољопривредне произвођаче  који се баве производњом пољопривредних производа са територије Града Ниша,
  • опрему уступљену на коришћење користи наменски и одржава је у исправном  и функционалном стању

Сушаона, која је предмет  јавног позива, уступа се на коришћење у виђеном стању.

Увид у стање елемената  предметне линије и упознавање са спецификацијом опреме се може извршити дана 04.јануара 2016. у периоду од  10 до 12 часова,  уз претходну  пријаву Управи за  пољопривреду и развој села лично или на телефон 505693 најкасније до 10 часова  истог дана.

Заинтересовани кандидати су уз пријаву, дужни да доставе:

  1. Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства
  2. Извод из трезора са спецификацијом земљишта и култура

Критеријуми  за избор корисника  за уступање на коришћење елемената  линије за производњу алкохолних пића су:

  • да подносилац пријаве јесте носилац регистрованог пољопривредног газдинства са територије Града Ниша,
  • да подносилац пријаве јесте пољопривредни произвођач
  • да располаже адекватним објектом са простором за успостављање линије сушење,

Пријава  по овом јавном позиву, доставља се затвореној коверти на адресу Управе за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш, најкасније до 15 и 30 часова 05. Јануара 2016. године.

                                                                                               

НАЧЕЛНИК

                                                                                       Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ