22. јуна 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

ГРАД  НИШ

Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта на територији Града Ниша

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Право на достављање захтева за признавање права пречег закупа, државног пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, имају сва физичка и правна лица која су власници:

I функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од 3(три) године, а млађих од 15(петнаест) година у роду, винограда старијих од 3(три) године, а млађих од 30(тридесет) година у роду и функционалних пољопривредних објеката (инфраструктура), а који се налазе на земљишту у државној својини, и

II објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем животиња.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I По основу власништва на инфраструктури

Документација коју корисници права пречег закупа достављају, када је инфраструктура укњижена:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;

2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, и

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре.

У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;

2. Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре и

3. Доказ о власништву на инфраструктури {грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације (којом се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала), односно извод из пописа основних средстава}.

II По основу власништва над објектима за узгоја и држања животиња

Документација коју корисници права пречег закупа достављају:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;

2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова;

3. Потврда о регистрованом пољопривредном газдинству у активном статусу, на територији Града Ниша;

4. Уверење или потврда о здравственом стању животиња;

5. Уверење о уматиченим животињама.

Цена закупа по праву пречег закупа је просечна последње излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета које је дато у закуп на територији Града Ниша, односно најближе јединице локалне самоуправе.

Корисници права пречег закупа захтеве са прописаном документацијом достављају у запечаћеној коверти на адресу Град Ниш, Управа за пољопривреду и развој села, Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Ниш ул. Николе Пашића бр. 24. најкасније до 28.10.2011 године.

Коверта са захтевом треба да има ознаку „ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА“, а на полеђини назив и адреса корисника.

Захтев се подноси на обрасцу који се може добити у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Лесковачка бр. 4. или се може преузети са сајта www.niskoselo.com .

Неблаговремено приспели захтеви биће враћени неотворени.

Ближа обавештења и информације у вези остваривања права пречег закупа могу се добити на телефон: 018/203-105; 203-104, контакт особа Младен Гвозденовић.

Председник Комисије, Ивана Крстић

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ОБЈЕКТИМА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ