30. јула 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014. годину и Решења о утврђивању критеријума за реализацију Програма за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. годину,

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТА И ШИРЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2014. ГОДИНУ

Сву документацију, потребну за пријавлјивање на коннкурсу, можете преузети са следећих линкова:

ОБРАЗАЦ 1а

КОНКУРСНИ ОБРАЗАЦ 1

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 2014

БИЗНИС ПЛАН

Програм 1.    Подизање вишегодишњих засада

1.1.        Набавка здравствено исправног, квалитетног воћног и лозног садног материјала

1.2.        Набавка наслона за вишегодишње засаде  (коље, стубови, жица, анкери и друго) и набавка опреме за противградну заштиту (мрежа, стубови, пратећи делови)

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

–          физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији града Ниша, са активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације (“Сл.гласник РС“ бр.17/13)

Програм 2.    Набавка нове специјализоване механизације и опреме

2.1.Набавка опреме за наводњавање

2.2.Набавка нове специјализоване механизације и опреме за биљну производњу

2.3.Набавка нове специјализоване механизације и опреме за сточарску производњу

2.4.Набавка објеката и опреме за производњу у заштићеним простору

2.5.Набавка опреме за прераду, складиштење и пласман производа

 

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

–          физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији града Ниша, са активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације (“Сл.гласник РС“ бр.17/13)

Програм 3.    Набавка квалитетног приплодног материјала у сточарству

3.1.Набавка квалитетног женског приплодног материјала у говедарству

3.2.Набавка квалитетног женског приплодног материјала у овчарству и козарству

3.3.Набавка квалитетног женског приплодног материјала у свињарству

3.4.Набавка квалитених матица и ројева познатог и признатог порекла

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

–          физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији града Ниша, са активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације (“Сл.гласник РС“ бр.17/13)

Програм 4.    Подршка пољопривредним газдинствима за почетне инвестиције у пољопривредну производњу

4.1.Набавка квалитетних приплодних грла

4.2.Набавка здравствено исправног, квалитетног  садног материјала

4.3.Заснивање засада лековитог биља

4.4.Набавка објеката и опреме за производњу у затвореном простору

4.5.        Набавка специјализоване опреме за већ постојеће објекте за пољопривредну производњу

4.6.Набавка специјализоване механизације и опреме

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

–          физичка лица, не старији од 45 година у моменту подношења пријаве са местом пребивалишта на територији града Ниша и носиоци су регистрованог пољопривредног газдинства које није било корисник средстава Фонда за развој пољопривреде града Ниша.

 

Програм 5.  Подршка удружењима за инвестиције у пољопривредну производњу и рурални развој реализоваће се кроз подршку удружењима  пољопривредних произвођача за реализацију инвестиција које се односе на унапређење техничке опремљености, модернизацију процеса производње и пласмана, унапређење искоришћености капацитета производње, успостављање стандарда квалитета и безбедности хране, добијање производа веће додате вредности и реализацију пројеката за унапређење социодруштвених услова у руралним срединама.

 

Право на коришћење подстицајних средстава имају:

–          удружења пољопривредних произвођача са територијe града Ниша под условом да се инвестиција/пројекат односи на минимум три члана удржења.

Износ субвенција, потребна документација и други услови коришћења средстава дефинисани су Решењем о утврђивању критеријума за реализацију Програма за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. годину, које је саставни део конкурсне документације.

Потенцијални корисници могу поднети само једну конкурсну пријаву, која се може односити само на једну програмску, односно потпрограмску област.

Конкурсни образац са критеријумима може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурсну пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити лично Управи за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш, и то у затвореној коверти, са назнаком програмске активности за коју се конкурише. Конкурс ће трајати од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније до 01.11.2014. године.

Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а, или на телефон 018/505-699.

 Сву документацију, потребну за пријавлјивање на коннкурсу, можете преузети са следећих линкова:

ОБРАЗАЦ 1а

КОНКУРСНИ ОБРАЗАЦ 1

КРИТЕРИЈУМИ ЗА 2014

БИЗНИС ПЛАН

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ