25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Наводњавање

Ниш се налази у сливу Јужне Мораве и Нишаве. Упркос субаридном климату због богатства подземних и надземних вода погодних за наводњавање могуће је успоставити профитабилне биљне производње. Присуство индустрије опреме за наводњавање на подручју града олакшава изградњу оптималног модела системског организованог наводњавања, примарно у повртарској и воћарској производњи. Један од значајних ресурса је и постојећа „Студија о подземним и надземним водама погодним за наводњавање на подручју града Ниша“ (Институт за водопривреду“Јарослав Черн“, Београд, 2004. године) која је мапирала све воде погодне за наводњавање и дала препоруке оптималних видова њиховог коришћења, као и студије“Студија о формирању заливних система на површинама дефинисаним као погодним за наводњавање на територији града Ниш“ (Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, септембар 2011.године), (Извод из рејонизације града Ниша, 2015 година)

Град Ниш је са својим партнерима – удружењима воћара водокорисника, током 2016 и 2017-те године готово завршио са свим припремним радовима за успостављање система за наводњавање у селима Горња Трнава и Доњи Матејевац. Уз елаборате за испитивање резерви подземних вода у које је Град Ниш уложио 6 милиона динара, обезбеђена су и 2 резервоара огромних капацитета у које ће се вода упумпавати а одатле слободним падом омогућити наводњавање 160ха пољопривредног земљишта. Данас се наводњава мање од 100ха на територији целог Града па је јасно да ће завршетак ових пројеката бити од кључног значаја за развој воћарске и воноградарске производње. До краја ове године очекује се обезбеђивање свих потребних дозвола, укључујући и грађевинских након чега ће уследити само изградња примарних и секундарних мрежа, пумпних станица и резервоара. Секретаријат за пољопривреду је успоставио контакте са бројним представницима страних амбасада, пре свега Норвешке и Турске, које су веома заинтересоване да заједно са Градом и члановима удружења ове пројекте финализује