25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Оперативни план

Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа, према одредби из члана 55. став 5. Закона о водама, (‘’Службени гласник РС’’ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон).

У циљу ефикасног функционисања система заштите, константно се врши усклађивање локалних са републичким планом а у погледу заштите од поплава и бујичних поплава, локалној самоуправи су потребни национални ресурси осматрања и обавештавања.

Планови за одбрану од поплава на територији јединице локалне самоуправе имају интегрални карактер, обухватајући целокупно подручје, које може бити угрожено не само од бујичних водотока без заштитних система, већ и од уређених водотока, са изграђеним заштитним водопривредним објектима. Тиме је обезбеђена могућност организовања интегралне одбране од штетног дејства вода на подручју целе територије.

  • Локалним плановима дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности на назначеном подручју у целини.
  • Ови радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од поплава и по учесницима (општинским субјектима), са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.

У оквирупланова је извршено и усаглашавање реонизације општинског подручја са секторима и деоницама одбране од поплава по водним подручјима, у складу са годишњим оперативним плановима Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде.

Водотоци II реда на територији Града Ниша