20. септембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11 – УС, 72/12 и 7/14 – УС),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво

(Образац захтева можете преузети са линка у наставку :   ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО)

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 40/2014 од 11.4.2014. године, а ступио је на снагу 12.4.2014.

Члан 1.

Овом правилником ближе се прописују услови, начин и образац захтева за остваривање права на регрес за ђубриво.

Ђубриво, у смислу овог правилника, јесте азотно ђубриво, и то: AN, UREA, KAN, UAN и SAN, као и различите комбинације NPK, NP и PK комплексних и мешаних, гранулисаних ђубрива, које у свом саставу имају више азота.

Члан 2.

Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава има право на коришћење регреса за ђубриво ако, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, у периоду од 1. јануара до 15. новембра текуће године купи ђубриво за радове у пољопривреди.

Лицу из става 1. овог члана одобрава се регрес за ђубриво у висини од 10 динара по килограму купљеног ђубрива, а највише 3.000 динара по хектару.

Члан 3.

Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), у периоду од 5. маја до 20. новембра текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво у _______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оригинал фискалног исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе.

Приликом пријема захтева из става 1. овог члана Управa уписује на оба примерка захтева назив филијале Управе, број, датум и време пријема захтева, као и број примљених фискалних исечака, оверава их потписом и један примерак захтева враћа подносиоцу захтева као доказ да је захтев примљен.

Члан 4.

Управа упоређује податке из захтева из члана 3. став 1. овог правилника и податке из фискалних исечака са подацима о пријављеним површинама и засејаним, односно засађеним површинама, утврђује да ли су испуњени услови прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава по основу регресирања на наменски рачун пољопривредног газдинства.

Члан 5.

Управа доставља податке о исплаћеном износу средстава остварених по основу права на коришћење регреса за ђубриво Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде ради уписивања у Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Број 110-00-190/2014-09

У Београду, 9. априла 2014. године

Министар,

проф. др Драган Гламочић, с.р.

(Образац захтева можете преузети са линка у наставку :   ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО)

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ