15. маја 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Инвестиционе одлуке доносе са собом одређене ризике. Техничка и економска анализа сваког инвестицијског улагања представља основ за доношење инвестиционе одлуке.

Сваки објекат за млечна грла (фарма) треба задовољити следеће услове:
– осигурати животињама удобност, ради искоришћења својих производних капацитета;
– омогућити производњу млека задовољавајућег квалитетета;- осигурати састав сточне хране који ће животињама омогућити добијање потребних количина сточне хране за задовољење исхрамбених потреба;
– омогућити високу поузданост и ефикасност рада на фарми;
– смањити могућност повреда, као што су повреде зглобова, нагњечење вимена, шепавост и друге, смањити обољења и стрес код животиња;
– онемогућити загађење околине;
– омогућити економичну производњу.

Које дилеме онда треба разрешити?

1. Шта све укључује инвестицијско улагање?
– изградњу објекта (фарме) за млечне краве и пратећих објеката (силос, објекти за сточну храну, измузиште, млекарица…)
– набаву основног стада,
– набаву потребне механизације за производњу и дистрибуцију хране, опреме за фармски објекат, а такође и за пратеће објекте.                  

2. Локација фарме:
– положај фарме у односу на инфраструктуру у месту (близина путева, откупног места, густића насељености, ел. енергетски прикључак) …
– положај фарме у односу на двориште: полоћжај терена, могућност испуста, изласка на пашу, скупљање и чување млека, дистрибуција сточне хране, изђубравање.

3. Врста и начин изградње објекта:
– Самостални објект у склопу газдинства или везани објекат уз постојећу инфраструктуру; вазано је због могућности и потребе проширења објекта у будућности.

4. Величина објекта:
– Инвестицијско улагање у подизање новог објекта за млечне краве профитабилно је само онда ако ће се користити најмање 25-30 година и ако је објекат савремен у производњи млека;
–  потребно је осигурати одговарајући простор за припрему сточне хране;
– за сваку техничку фазу као што су за краве у лактацији, у засушењу, у породилишту као и  простор за специфичне услове као што су: одвајање и лечење болесних животиња, измузиште, простор за телад и јунице;
– оптимални начин држања музних крава, зависи о величини стада, ефикасности радне снаге, подручју на којем се фарма налази као и о субјективним склоностима власника фарме.

На темељу досадашњих искустава знамо да се фармери, зависно о подручју и традицији гајења, најчешће се одлучују за:
а) објекти са везаним држањем,
б) објекти са слободним држањем.

5. Припрема хране за животиње и изђубравање

– инвестицијско улагање у нови објекат за млечне краве, мора бити савремене изградње за више генерација, а да се физички рад сведе на минимум.
– зато је важно да припрема хране за жиивотиње и систем изђубравања, односно да се дистрибуција хране и манипулација стајским ђубривом, изводи  уз помоћ механизације, независно о саставу гајења и начину држања крава. Осим тога, властита производња сточне хране је услов ка успјешном пословању млечне фарме. По правилу сву кабасту сточну храну и сву концентровану сточну храну треба производити на газдинству. Услов за то јесте поседовање довољно квалитетних њива за производњу хране који према стандардима износи око 0,8 ха по крави.

6. Измузиште и опрема за мужу
– Мужу је потребно прилагодити начину држања крава и он мора бити ефикасан. Краве се музу на лежишту (мужа у канте или директно у млеководне цеви) или у измузишту. Типови измузишта се  разликујусе зависно о броју музних места, распореду крава и начину уласка и изласка крава (најпознатији типови измузи.та јесу: рибља кост и тандем -измузиште).

7. Снабдевеност водом
– Осигурање ефикасним снабдевањем водом током љетних и зимских месеци за напајање животиња, али и за прање млекарског прибора те решавање евентуалног замрзавања воде у зимским месецима, важни су елементи код подизања објеката за млечне краве.

8. Могућност проширења објекта у будућности        
– У таквој врсти инвестиционих улагања морамо бити сигурни ради ли се о изградњи потпуно новог објекта или адаптацији постојећег/постојећих објеката, може ли се ова инвестиција посматрати као прва фаза целокупног улагања. Ако да, хоће ли се овом фазом осигурати услови за идуће фазе пројекта?

Закључак је да би фарма млечних крава успешно пословала економска анализа мора:

1. имати јасан циљ и програм производње,
2. имати добро вођење које подразумева начин размишљања и доношења одлука о вођењу фарме,
3. користити могуће информације и сервисе те познавати економске односе и услове тржишта,
4. оптимално користити све ресурсе, а посебно расположиво земљиште те томе прилагодити обим  производње,
5. постизати висок приход по јединици уложеног инпута или средства за производњу,
6. постизати висок сталски просек, а према томе и високу годишњу производњу и квалитет млека.

За економску анализу улагања потребно је направити:

1. Почетну процену инвестиције која даје одговоре на ова питања:
– зашто пољопривредник жели инвестирати,
– постоји ли алтернативно решење (доградња, адаптација фарме) и је ли оно боља солуција,
– је ли инвестиција у складу с плановима развоја домаћинства,
– које су јаке, а које слабе тачке инвестиције,
– какви су економски показатељи пословања домаћинства.

2. Економску оцену исплативости инвестиције која подразумијева израду Инвестицијског плана на темељу којег се могу добити ови показатељи:
– профитабилност инвестиције,
– раздобље повраћаја инвестиције,
– осетљивост инвестиције на промене услова пословања,
– структура и извори финансирања инвестиције.

Дакле, Инвестицијски план јесте темељ на основу којег пољопривредник може донети инвестициону одлуку. Такође мора се знати какво је досадашње пословање домаћинства.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ