27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Израда бизнис планова ради аплицирања преко IPARD  програма, као и  увођење  FADN  система/Систем  рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (Farm Accountancy Data Network – FADN) су већ актуелне теме и потреба код пољопривредних газдинстава у РС.

Програм IPARD представља једну од приоритетних области ИПА (Инструмент претприступне помоћи/ Instrument for Preaccession Assistance) намењену руралном развоју, а чији новац користи земља која је добила статус кандидата за чланство у ЕУ, попут Србије.

Систем рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима (FADN систем) је систем који спроводи годишње истраживање на пољопривредним газдинствима којим се добијају подаци о структури, производњи, приходима и расходима, узимајући у обзир критеријуме прописане Европском регулативом и националне захтеве, а успостављање овог система је услов за усвајање низа прописа, стандарда и захтева  Заједничке пољопривредне политике ЕУ (Common Agricultural Policy – CAP). FADN систем омогућава праћење пословних промена на пољопривредним газдинствима у току календарске године, што пољопривредним произвођачима омогућава да успешније руководе својим пословањем.

Ради остваривања права на коришћење IPARD  подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, поред свих прописаних услова, потребно је понудити реалан  и квалтетан бизнис план, који се лакше може обрадити уколико пољопривредно газдинство  води финансијску евиденцију, за коју је битно познавање појма Биланс стања и познавање елемената  (имовина и обавезе) за састављање истог.

Биланс стања 

Биланс стања показује финансијско стање пољопривредног газдинства у одређеном временском тренутку. То је приказ/снимак онога што газдинство поседује, шта дугује и основног капитала који власници имају на пољопривредном газдинству.

Биланс стања је систематски списак имовине пољопривредног газдинства (земљиште, опрема, зграде) и обавеза пољопривредног газдинства (шта дугује другима) изражене у вредностима (динарима). Када се од вредности имовине одузме вредност свих обавеза, добија се власнички капитал или вредност пољопривредног газдинства.

Билансом стања се одговара на следећа питања: шта поседујете, односно шта је имовина пољопривредног газдинства и  на питање шта дугујете, односно које су обавезе пољопривредног газдинства?

Обавезе је обично лако проценити, то је једноставно сума коју пољопривредно газдинство дугује нпр.кредитору. Међутим, имовина се не прорачунава тако лако. Постоје два основна начина процењивања имовине: тржишна вредност и модификовани трошкови. Код тржишне вредности процењује се колико би неко средство вредело када би се продало другој страни, док се код приступа модификованих трошкова процењује то средсдтво приликом куповине мање амортизација (промена вредности средства услед употребе, старости и застарелости). У састављању биланса стања углавном се користи тржишна вредност за процењивање имовине.

Састављање биланса стања омогућава власнику пољопривредног газдинства да се концентрише на сву имовину и обавезе како би се сагледало стање пољопривредног газдинства у одређеном временском тренутку. Биланс стања показује две кључне карактеристике пољопривредног газдинства: његову ликвидност и његову солвентност.

Ликвидност показује способност газдинства да подмири своје обавезе које ће доспети следеће године. Солвентност је способност газдинства да отплати сва своја дуговања уколико престане са радом. Важно је да газдинство биде и ликвидно и солвентно. 

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ