30. јула 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА у 2017. години
НАРОЧИТО у НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ и ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Законом о  буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у члану 8.  Раздео 3 – Влада; Глава 3.8 – Кабинет Министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа; Програм 2102 – Подршка раду Владе; Пројекат 4004 – Подршка спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије; Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти,опредељена су средства у укупној вредности од  200.000.000,00 динара.

Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена бесповратних средстава, услови , финансијски оквир, неопходна документација, начин објављивања конкурса и избор пријава, начин пријављивања, закључивање уговора, праћење реализације активности.

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа (у даљем тексту: Кабинет министра), у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.

Средства су опредељена  за  следеће мере:

 1. Максималан износ од 6.250.000,00 динара намењен као наменски економско-финасијски подстицај за формирање нових земљорадничких задруга (у даљем тексту: задруга) у циљу повећање обима производње и утицаја на развој пољопривреде у срединама где се оснивају.
 2. Максималан износ од 12.500.000,00  динара намењен је као економско финасијски подстицај за пројекте постојећих земљорадничких задруга (у даљем тексту: задруга) који имају за циљ повећање обима производње и стварање могућности раста и новог запошљавања.

По реализацији програма, Кабинет министра ће о томе доставити извештај Влади, ради процене ефеката додељених средстава.

 ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Општи циљ овог програма је системско унапређење квалитета живота у руралним срединама кроз равноправнију расподелу дохотка и повећање економских могућности као и њихов праведнији друштвени положај.

Овај програм као приоритет има повећање конкурентности, али обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима задруге могу бити значајан актер. Процене су да пољопривредна газдинства која имају неки вид сарадње са задругама располажу са половином сточног фонда и пољопривредног земљишта.

Земљорадничке задруге остале су ван фокуса нових институционалних и економских реформи.  Кључни разлози који су негативно утицали на развој задруга: имовинско-правни односи, неравноправан приступ тржишта капитала и сиве економије, неселективни увоз пољопривредних производа. Сви наведени фактори довели су до губљења индентитета и поверења у задружну својину.

Развој сопствених прерађивачких капацитета у преради млека и меса, воћа и поврћа, индустријског биља, кондиторској индустрији и сл, је предуслов којим би се омогућило да  се задруге равноправно  укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.

Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог програма су:

 1. Учешће државе у оснивачком капиталу као подстицај за оснивање нових задруга у срединама где оне не постоје или су у претходном периоду угашене.
 2. Унапређење сировинске базе за повећање производње млека, меса, воћа, поврћа и других биљних производа, а за које постоје развијени прерађивачки капацитети на подручју општине или региона.
 3. Иновирање складишних капацитета и техничко-технолошко обнављање и иновирање опреме.
 4. Подстицање међузадружне сарадње и већи утицај на шире окружење, као и брига о људским ресурсима кроз едукативне и стручне обуке.
 5. Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта, која ће нудити иновативне и високовредне производе  који су тржишно флексибилни кроз изградњу и опремање сушара, хладњача, млекара, месара, погона за прераду и сл.

 КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

       Право на коришћење бесповратних средстава имају:

 1. Групе индивидуалних регистрованих пољопривредних газдинстава које желе да формирају земљорадничку задругу и које за то имају подршку јединице локалне самоуправе.
 2. Постојеће земљорадничке задруге које су своје пословање ускладиле са законом којим се уређују задруге и које су регистроване у Агенцији за привредне регистре, које су регулисале пореске и друге доспеле обавезе из јавних прихода за 2016. годину, над којима није покренут поступак стечаја или ликвидације и које имају подршку јединице локалне самоуправе за пројекат са којим конкуришу.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

       Задруге могу остварити право на финансирање програмских активности за:

 1. Набавку живих животиња за потребе повећања  основног стада.
 2. Набавку опреме за потребе унапређења квалитета и капацитета фарми за производњу млека и фарми за производњу меса.
 3. Набавку вишегодишњих засада за проширење површина под биљном производњом.
 4. Набавку опреме и пољомеханизације за повећање производње и унапређење квалитета воћа, поврћа и других биљних производа.
 5. Изградњу објекта и набaвку опреме за потребе повећања капацитета постојеће производње, повећања продуктивности и квалитета, обезбеђење више фазе прераде производа.
 6. Набавку опреме за потребе производње, повећања могућности извоза, проширења тржишта продаје или побољшања тржишне позиционираности.

Бесповратна средства нису намењена за:

 1. Активности и пројекте за које је већ одобрен неки вид државне помоћи.
 2. Покривање трошкова дуговања из претходног периода.
 3. Трајна обртна средства.
 4. Пројекте  појединачних регистрованих пољопривредних газдинстава.

 УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СРЕДСТАВА

 Право на коришћење бесповратних средстава имају задруге којe испуњавају следеће услове:

 1. Да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом у складу са овим програмом и објављеним конкурсом.
 2. Да за исте намене нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе или донаторских организација.
 3. Да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса.
 4. Да су измирили све обавезе по основу локалних такси.
 5. Да су регистровани у Агенцији за привредне регистре.
 6. Да им у року од једне године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности.
 7. Да рачун подносиоца пријаве није у блокади у периоду од  1.јануара 2017. године.
 8. Да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације.

 ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

 Трошкови укључују порез на додату вредност. Бесповратна средства се додељују у складу са наменом средстава.

Средства ће се користити тако што ће се вршити директно плаћање на посебан  наменски динарски рачун  код Управе за трезор за подстицајна средства из програма

Задруга је у обавези да обезбеди бланко соло меницу, са меничним овлашћењем.

Задруге немогу минимум 3 године да отуђе средства (опрема, објекти, механизација и сл.) прибављена финасијским подстицајима овог програма.

Задруге су у обавези да изврше задружну ревизију (постојеће задруге минимум годину дана, а новоформиране задруге мининимум две године) од доделе подстицајних средстава из овог програма. Након извршене ревизије извештај доставити Кабинету министра.

Средства се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица, консултантске услуге, трошкове израде предлога пројекта и прикупљање докумената за пријаву на конкурс.

 НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

       Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева:

 1. Правилно попуњен пријавни формулар, печатиран и потписан – Образац пријаве.
 2. Извод из Агенције за  привредне регистре.
 3. Оснивачки акт задруге (оригинал или оверена фотокопија).
 4. Годишњи финансијски извештаји за 2015. и 2016. годину (биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) оверени од стране књиговође и законског заступника привредног субјекта.
 5. Пописна листа основних средстава на дан 31.децембра 2016. године.
 6. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са датумом објављивања јавног позива.
 7. Оригинал потврде надлежног органа локалне самоуправе да је задруга измирила све обавезе према локалној самоуправи закључно са датумом објављивања јавног позива.
 8. Писмена сагласност јединице локалне самоуправе да даје подршку пројекту за који задруга конкурише.
 9. Оригинал потврде надлежног органа да привредном субјекту у последњој години пре објављивања јавног позива није изречена правоснажна мера забране обављања делатности – издата након објављивања конкурса.
 10. Потврда да рачун задруге није у блокади oд 01.јануара 2017. године – издата након објављивања конкурса.
 11. Потврда Агенције за привредне регистре или надлежног суда да над задругом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, издата након објављивања конкурса.
 12. Отворен посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор, за подстицајна средства из програма.

 НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОР ПРИЈАВА

 Кабинет министра ће након усвајања овог програма  расписати конкурс. Конкурс ће бити објављен на српском језику у дневном листу који има покривеност на целој територији Републике Србије, као и на сајту www.mbprr.gov.rs. Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до 1.октобра 2017. године.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује Комисија за контролу реализације програма (у даљем тексту: Комисија)  коју образује министар.

Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама – до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

У поступку разматрања пријава, Комисија проверава формалну исправност докумената и утврђује испуњеност услова.

Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације (нпр. провера тржишних цена опреме која се набавља), али само за подносиоце пријава који су испунили формалне услове из програма и конкурса.

У случају да је пријава непотпуна, задруга ће бити обавештена да у року од пет радних дана од достављања обавештења допуни пријаву. Уколико не поступи по обавештењу, пријава ће бити одбачена као непотпуна.

Коначну одлуку о додели средстава доноси министар на предлог Комисије.

Конкурсна документација се не враћа.

Министр ће донети решење о додели средстава.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, шаље се препорученом поштом на адресу: Влада Републике Србије, Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа, ул. Булевар Михаила Пупина број 2а, 11070 Нови Београд.

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава за конкурс –  средства за формирање и субвенције задруга у 2017. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати.

 ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

  Министар потписује тројни уговор, са директором задруге и овлашћеним представником јединице локалне самоуправе.

Задруге којима су средства одобрена, а нису потписале уговор, сматраће се да су одустале од додељених средстава.

Датумом закључења уговора се сматра онај датум када је уговор заведен у Кабинету министра..

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписивања уговора и завршена у року од шест месеци од дана закључивања уговора.

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава уређују се уговором. Уговор нарочито садржи новчани износ који се додељује задрузи, намене за које се средства додељују, начин преноса бесповратних средстава и обавезу задруге да уколико средства буџета не искористи наменски, мора та средства да  врати у складу са уговором.

Задруга је у обавези да приликом потписивања уговора приложи: бланко соло меницу и менично овлашћење.

Документација коју ће задруга доставити након реализације пројекта биће такође дефинисана уговором.

 ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

 У року од најкасније 60 дана по истеку рока за испуњење уговорних обавеза, Комисија ће спровести контролу свих пројектних активности.

Корисник средстава је том приликом у обавези да члановима Комисије стави на увид сва документа која су у вези са реализацијом пројекта.

Уколико се у поступку контроле посумња у постојање било каквих неправилности у вези са набавком опреме и другим пројектним активностима, Комисија ће предложити министру да о томе обавестити Пореску управу, Министарство унутрашњих послова и друге надлежне органе.

Са циљем доказивања неправилности у вези са набавком и вредношћу опреме, изведеним грађевинским радовима и сл, Кабинет министра може ангажовати и судске вештаке. Уколико се докаже да је било злоупотреба, трошкови вештачења падају на терет задруге. У том случају, задруга је у обавези да изврши поврат добијених средстава.

Задруга је дужна да Комисији, у циљу праћења коришћења средстава, омогући надзор, тако што ће у сваком моменту бити омогућена контрола реализације пројекта и увид у финансијску документацију.

Задруга је у обавези да стави на увид документацију о пословању и омогући контролу и праћење реализације уговора са представницима јединице локалне самоуправе, а на захтев Кабинета министра,  када се за то укаже потреба.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ